جمعه, 10 تیر 1401

نوع درس

نيمسال

انتخابي

الف

ب

آخرين مهلت تحويل گزارش كار به استاد

آخرين مهلت ثيت نمره در سايت توسط استاد

آخرين مهلت تحويل گزارش كار به استاد

آخرين مهلت ثيت نمره در سايت توسط استاد

پروژه

يا طرح

اول

30/10/

10/11/

30/04/

10/05/

دوم

15/06/

25/06/

15/10/

25/10/

تابستان

15/06/

25/06/

15/10/

25/10/

كارآموزي

اول

30/10/

10/11/

30/04/

10/05/

دوم

15/06/

25/06/

15/10/

25/10/

تابستان

15/06/

25/06/

15/10/

25/10/

تمرين

دبيري

اول

30/10/

10/11/

30/04/

10/05/

دوم

15/06/

25/06/

15/10/

25/10/

تابستان

15/06/

25/06/

15/10/

25/10/

عمليات صحرايي

اول

30/10/

10/11/

30/04/

10/05/

دوم

15/06/

25/06/

15/10/

25/10/

تابستان

15/06/

25/06/

15/10/

25/10/

تذكرات :

1 ـ دانشجويانيكه علاوه بر دروس كارآموزي ، پروژه و طرح نهايي دروسي بصورت معرفي به استاد نيز دارند ،

بايستي حداقل دو ماه قبل از آخرين مهلت تحويل گزارش كار به استاد ، نمره درس پروژه ، كارآموزي و طرح نهايي

آنان در سيستم مكانيزه آموزش ثبت ، قطعي و انتقال داده شده باشد و سپس جهت اخذ دروس معرفي به استاد در نيمسال تمديدي

اقدام نمايند . در غير اينصورت بايد نيمسال تمديدي را مرخصي اخذ نموده و نيمسال بعد از آن انتخاب واحد معرفي به استاد نمايند.

2 ـ چنانچه دانشجو نسبت به انجام و تحويل كار يكي از دروس فوق تا پايان همان نيمسالي كهانتخاب نموده است اقدام نمايد

( منظور تاريخ درج شده در ستون الف ) نمـره هر يك از دروس فـوق ، در معدل همان نيمسال كه درس را انتخاب كرده

با تأثير ثبت خواهد شد و درصورتيكه در همان نيمسال كه انتخاب نموده نسبت به انجام كارآموزي و يا تحويل پروژه

اقدام  ننمايد و در تاريخ درج شده در ستون (ب)كار خود را به اتمام برساند نمره كسب شده بدون تأثير درمعدل ترمـي

همـان نيمسال كه انتخاب واحد نموده ثبت خواهد شد و نمره اخذ شده فقط در معدل كل دوره مؤثر است .

3 ـ چنانچه هر يك از دروس فوق آخرين درس دوره تحصيلي باشد ، تاريخ اعلام نمره استاد به عنوان تاريخ فراغت از تحصيل

محسوب مي شود .

 .ـ دانشجوياني مجاز به استفاده از مهلت مندرج در ستون ( ب ) مي باشند كه  از نظر سنوات تحصيلي مشكلي براي ادامه تحصيل نداشته باشند .

ضمنا دريافت و تكميل فرم مربوط به تمديد پروژه از گروه و تحويل آن به اداره ثبت نام سازمان مركزي براي دانشجوياني كه تقاضاي

. استفاده از مهلت ( ب ) را دارند ، جهت جلوگيري از ثبت غيبت الزامي است

اداره كل آموزش دانشگاه     

 

حاضرين در سايت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم