یکشنبه, 19 مرداد 1399

دکتری

فصل سوم : استاد راهنما

ماده 6 :

استاد راهنمای آموزشی به تقاضای دانشجو موافقت كتبی استاد و با تصویب شورای تحصیلات تكمیلی گروه تعیین می گردد ( به جدول A مراجعه شود ) .

تبصره : استاد راهنما،باید حداكثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی دانشجو، تعیین شود . تا زمانی كه استاد راهنما انتخاب نشده است ، مدیر گروه ، وظایف استاد راهنما را برعهده می گیرد.

ماده 7 :

استاد راهنما باید عضو هیات علمی در یكی از دانشكده ها بوده و حداقل دارای مرتبه استاد یاری یا استادیار پژوهشی و سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در دوره كارشناسی ارشد باشد

ماده 8 :

به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده ، یك یا دو نفر از اعضای هیات علمی یا از صاحبنظران و محققان برجسته ، به عنوان استاد مشاور تعیین می شود .

تبصره : استادان مشاور باید دارای مدرك دكتری با حداقل مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی با سابقه 3 سال تدریس یا تحقیق در دوره كارشناسی ارشد باشند . برای صاحبنظران و محققانی كه عضو هیات علمی نیستند داشتن مدرك دكتری الزامی است .

فصل دوم : شرایط ورود

ماده 5 :

شرایط ورود به دوره دكتری :

  1. داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
  2. داشتن دانشنامه كارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) یا دكتری حرفه ای یا بالاتر ، متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا، از یكی از دانشگاه های داخل یا خارج كشور كه حسب مورد به تائید وزارت تحقیقات و فناوری اطلاعات یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد .
  3. قبولی در آزمون تخصصی ورود به دوره دكتری

تبصره 1 : تشخیص اینكه دارنده كدام دانشنامه در كدام رشته می تواند تحصیل كند و همچنین تعیین شرایط تطبیق ، یا گروه برنامه ریز ذیربط وظیفه شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی است .

تبصره 2: در ورود به دوره دكتری محدودیت سنی برای داوطلبان وجود ندارد .

فصل اول : كلیات

 ماده 1 : تعریف

دوره دكتریPh.D بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است كه به اعطاء مدرك می انجامد و مجموعه ای هماهنگ ازفعالیت های پژوهشی و آموزشی است .

تبصره :دراین آئین نامه به واحدهای آموزشی یاپژوهشی تحت پوشش دانشكده ویاپژوهشكده به اختصار دانشكده و به شورا یا كمیته تحصیلات تكمیلی مربوطه شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده گفته می شود

ماده 2 : هدف

هدف ازایجاددوره دكتری، تربیت افرادی است كه بااحاطه یافتن به آثار علمی دریك زمینه خاص و آشنا شدن باروشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی، در رفع نیازهای كشور و گسترش مرزهای دانش ، در رشته تخصصی خود ، موثر بوده و به تازه هائی در جهان دانش دست یابند .

ماده 3 : محور اصلی

محور اصلی فعالیت های دوره دكتری ، پژوهش و كسب تبحر در یك رشته خاص علمی است و آموزش وسیله برطرف كردن كاستی های آموزشی دانشجویان این دوره است ، تا راه را برای رسیدن به اهداف دوره هموار سازد .

ماده 4 : مراحل دوره

دوره دكتری به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود .

مرحله آموزشی اززمان پذیرفته شدن دانشجو در امتحان ورودی آغاز و به امتحان جامع كه درفصل6 تعریف شده است، پایان می یابد .

مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد .

 تبصره : دانشجویان دوره دكتری میتوانند تحقیقات اولیه مرحله پژوهشی خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند ولی ثبت نام رسمی آنها برای مرحله پژوهشی و تدوین رساله منوط به موفقیت در امتحان جامع است.

فصل چهارم :شورای تحصیلات تكمیلی


ماده 9 :

شورای تحصیلات تكمیلی دانشگاه ونیزشورای تحصیلات دانشكده هابه منظورتهیه ، تدوین ، بررسی و تصویب برنامه های آموزشی دوره های تحصیلات تكمیلی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه  و كمك به امور اجرایی و فراهم آوردن امكانات مناسب در زمینه گسترش دوره های تخصصی تشكیل میشود.

تركیب اعضای شورای تحصیلات تكمیلی دانشگاه بصورت زیر میباشد:

  1.        معاون آموزشی
  2.     رئیس تحصیلات تكمیلی
  3.     روسای دانشكده ها

فصل پنجم : مرحله آموزشی

ماده10 :

دانشجویی كه برای دوره دكتری ثبت نام می كند ، بسته به میزان دروس مورد نیاز رشته ، موظف است بین 18 تا 22 واحد درسی را با نظر استاد راهنما مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی درمدت مجاز دوره،با موفقیت  بگذراند .

تبصره : اگر دانشجویی ، تعدادی از واحدهای درسی لازم را در دوره كارشناسی ارشد نگذرانده باشد،  موظف است ، به تشخیص دانشكده ، كمبود واحدهای درسی خود را در مرحله آموزشی جبران كند.حداكثر تعداد  واحدهای جبرانی 15 واحد و حداقل نمره  آن بدون احتساب میانگین كل دانشجو در هر درس از 14 تا 20 است . به ازاء هر 10 واحد جبرانی یك نیمسال تحصیلی به مدت مجاز مرحله آموزشی افزوده می شود .

ماده 11 :

دانشجو ، در مرحله آموزشی ، موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین 6  تا 12 واحد درسی از دروس مرحله آموزشی را انتخاب و ثبت نام كند، مگر آنكه كمتر از 6 واحد درسی باقی داشته باشد .

ماده 12 :

طول مدت مجاز مرحله آموزشی ، 4 نیمسال تحصیلی است . چنانچه دانشجو نتواند در این مدت ، مرحله آموزشی را به پایان برساند ،  از ادامه تحصیل محروم می شود .

ماده 13 :

حداقل نمره قبولی در هر درس 14 از 20 است . در صورتیكه نمره دانشجو در یك درس كمتر از 14 باشد، باید آنرا تكرار كند. در هر حال میانگین كل دانشجو دوره دكتری نباید از 16 كمتر باشد .

تبصره : چنانچه میانگین كل نمره های دانشجو در مدت مجاز تحصیل ، در مرحله آموزشی ، به 16 نرسد از ادامه تحصیل محروم می شود. 

حاضرين در سايت

ما 68 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم