سه شنبه, 03 خرداد 1401

نام و نام خانوادگي

مسئوليت

عكس

آقاي حميدرضا  حيدري

رييس اداره دبيرخانه و بايگانى

Image

آقاي جوانشير

مسئول بايگانى آموزش :

تفكيك نامه هاي روزانه ومسئول رشته هاي دانشكده معماري وهنر وتربيت بدني و

پاسخگوئي به مراجعه كنندگان

 

 

خانم كامل

 

مسئول :

1- ثبت نامه هاي صادره داخلي به روسا- معاونين ومديران گروههاي دانشكده ها و دانشجويان 2- صدور گواهي اشتغال به تحصيل براي راهنمائي ورانندگي وساير دانشگاهها 3- اسكن تائيديه هاي تحصيلي وريزنمرات ارسالي از ساير دانشگاهها 4- اسكن استعلام تائيديه ريزنمرات ميماني -تائيديه ريزنمرات ميهماني - فرم شماره 4 ميهماني  ازطريق اتوماسيون اداري 5- اسكن وصول پرونده تحصيلي ومدارك تحصيلي دانشجو ارسالي از ساير دانشگاهها از طريق اتوماسيون اداري 6- پاسخگوئي مناسب به ارباب رجوع

آقاي اسداله قبادي

كارشناس :

1-اسكن اسنادو مدارك مبوط به پرونده هاي تحصيلي دانشجويان انتقالي 2- اسكن اسناد ومدارك دانشجويان حضوري 3- پاسخگوئي مناسب به ارباب رجوع

 

آقاي محمديان

مسئول :

1-تعيين وثبت شماره شناسائي رشته .مقطع و سال ورود تائيديه هاي تحصيلي پيش دانشگاهي وديپلم واسكن آنهادر قسمت اسناد ومدارك دانشجويان 2- اسكن مكاتبات وارده وصادره 3-پاسخگوئي مناسب به ارباب رجوع

 

آقاي حيدرطلب

مسئول :

1- ارسال ومراسلات نامه ها به دواير آموزش 2- اسكن اسناد ومدارك دانشجويان شامل :كميسيون موارد خاص -شوراي آموزشي - دروس معادلسازي - نمرات خارج از تقويم - مكاتبات با حوزه نظام وظيفه 3- پاسخگوئي مناسب به ارباب رجوع

 

آقاي محمدرضا فرد

مسئول :

بايگان ومسئول رشته هاي دانشكده فني ومهندسي ونامه نگاري رشته هاي مربوطه

پاسخگوئي به مراجعه كنندگان

 

آقاي رضا حامدى باقرآباد

مسئول :

بايگان و مسئول رشته اي دانشكده پزشكي و پيراپزشكي وعلوم پايه و نامه نگاري رشته هاي مربوطه

پاسخگوئي به مراجعه كنندگان

Image

خانم دامن سبز

مسئول :

1- تايپ نامه هاي وارده وصادره خارجي 2- ثبت نامه هاي وارده وصادره خارجي 3- پاسخگوئي مناسب به ارباب رجوع

 

 خانم اسلامي

مسئول :

- تايپ نامه هاي وارده وصادره خارجي 2- ثبت نامه هاي وارده وصادره خارجي 3- پاسخگوئي مناسب به ارباب رجوع

 
آقاي فرهادمنش   

مسئول :

1- مسئول دفتر معاون مديركل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي 

2-ثبت كليه نامه هاي صادره خارجي ازطريق سيستم ECE

 
آقاي ارسلان فرخي

مسئول :

بايگان و مسئول رشته هاي مجتمع علوم انساني ونامه گذاري رشته هاي مربوطه و

پاسخگوئي به مراجعه كنندگان


 
آقاي احمد امين پور

متصدي امور دفتري  :

تفكيك مدارك دانشجويان ومسئول رشته هاي حقوق وعلوم سياسي و زبانهاي خارجي و

پاسخگوئي به مراجعه كنندگان

 

 

حاضرين در سايت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم