جمعه, 10 تیر 1401

شرح وظايف اداره برنامه ريزى و امتحانات

 

 1. ثبت کلیه نمرات دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
 2. ثبت کلیه نمرات معرفی به استاد و ارسال یک نسخه به پرونده دانشجو
 3. انجام مکاتبات و بررسی سوابق نمرات دانشجویان و پاسخگویی  به استعلامات مختلف
 4. ثبت نمرات تجدید نظر بعد از نتیجه نهایی شورای آموزشی
 5. صدور ریز نمرات دانشجوی در حال تحصیل ( فرم شماره 3 )
 6. صدور ریز نمرات دانشجوی اخراجی(فرم شماره5 )
 7. صدور ریز نمرات دانشجوی انصرافی (فرم شماره 4)
 8. صدور ریز نمرات دانشجوی میهمان و تائیدیه آن
 9. اجرای مواد آیین نامه آموزشی مرتبط با دایره امتحانات ( اعمال موارد حذف پزشکی٬ شاهد، غیبت موجه و ماده ۴۱ و .... )
 10. برگزاری آزمون متمرکز امتحان جامع دکتری تخصصی
 11. صدور گواهی موفقیت در امتحان جامع و تائیدیه آن
 12. تایید گواهی موفقیت در امتحان جامع و ارسال آن به واحدهای بورسیه کننده
 13. نظارت بر حسن برگزاری امتحانات
 14. تحویل و بایگانی کلیه نمرات و صورتجلسات امتحانی،
 15. تهيه و ارسال دستورالعمل امتحانات و پيگيرى لازم جهت اجراى آن در هر نيمسال
 16. جمع آورى كليه صورتجلسات امتحانى دانشكده‌ها و ثبت غيبت دانشجويان
 17. تایید کارنامه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی و ارسال آن به واحدهای بورسیه کننده
 18. بررسی و تایید مغایرت ها در نمرات درسی دانشجو
 19. بایگانی لیست نمرات به ترتیب دانشکده ، مقاطع تحصیلی و لیست دروس
 20. بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکده­ها در ارتباط با نمرات مخدوش و درخواستهای تجدید نظر و تغییر نمره
 21. بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکده­ها در ارتباط با درخواستهای حذف پزشکی دانشجویان
 22. هماهنگی با مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه جهت برگزاری مصاحبه آزمون مقطع دکتری تخصصی
 23. هماهنگی با مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه جهت ارسال نتیجه آزمون زبان دانشجویان دکتری تخصصی و ارسال آن به دانشکده های تابعه
 24. درخواست تایید نمرات دانشجویان میهمان از سایر موسسات آموزشی
 25. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با دانشجویان شاهد و ایثارگر
 26. نظارت بر حسن اجرای ماده های 35 و 41 آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی
 27. نظارت بر حسن اجرای ماده 14 آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
 28. نظارت بر حسن اجرای تبصره 1 ماده 12 آئین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع دکتری تخصصی
 29. دریافت وکنترل مدارک فرمهای معادلسازی و ارسال آن  به دانشکده ها
 30. ثبت و ضبط وتنظیم فرمهای  معادلسازی شده دردفاتر
 31. محاسبه هزینه معادلسازی سایرموسسات آموزش عالی (غیر از دانشگاه آزاد اسلامی ) و بایگانی آن ها در سوابق معادلسازی دانشجو
 32. تهیه وتنظیم و صدور ریزنمرات دانشجویان برای ارائه به خارج ازکشور (دانشجویان  شاغل به تحصیل ، انصرافی و اخراجی) .
 33.  برنامه ریزی وارائه تقویم آموزشی نیمسالهای تحصیلی به دانشکده های تابع

حاضرين در سايت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم