سه شنبه, 20 آذر 1397

   

 

اطلاعيه بسيارمهم

 

بدينوسيله به اطلاع مي رساند باتوجه به درخواست دانشجويان و موافقت معاونت محترم آموزشي دانشگاه  سايت انتخاب واحد براي

آخرين بارازتاريخ 96/7/12 لغايت پايان روز جمعه 96/7/14 ساعت 24 فعال ميگردد. لذا آندسته از دانشجوياني كه انتخاب واحد

ننموده اند نسبت به انتخاب واحد وچاپ نهاي اقدام نمايند.درغير اينصورت برابر مقررات آموزشي رفتار خواهد شد .

                                                                   اداره كل امورآموزشي دانشگاه

حاضرين در سايت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم