یکشنبه, 04 فروردين 1398

 

          دانشجوياني كه درس يا دروسي راقبلا در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي معتبر گذرانده اند

          و متقاضي معادلسازي اين دروس مي باشند،سريعآ قبل از شروع انتخاب واحد به آموزش دانشكده مراجعه

         ونامه درخواست ريزنمرات (كارنامه تحصيلي ) از دانشگاه ذيربط را دريافت وبه دانشگاه محل تحصيل قبلي

         ارسال و تحويل نمائيد تانسبت به ارسال ريزنمرات اقدام نمايند . مسئوليت پيگيري ريزنمرات وتائيديه تحصيلي

         مقاطع قبلي به عهده دانشجو مي باشد.

 

                                                                        اداره كل آموزش وتحصيلات تكميلي

 

حاضرين در سايت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم