یکشنبه, 19 مرداد 1399

ماده 68 : دانشجوئى كه يكى از دوره هاى كارداني، كارشناسى نا پيوسته ، كارشناسى پيوسته و  كار شناسى ارشد پيوسته را با توجه به مجموعه شرايط زير گذرانده باشد ، فارغ التحصيل  شناخته شده و مى تواند مدرك خود را دريافت نمايد .

1-      68 : از طريق شركت و قبولى در آزمون سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى و يا براساس آئين نامه انتقال، به دوره راه يافته باشد .

2-     68 : ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل حداقل 12 باشد .

3-   68 : كليه واحد هاى درسى رشته مربوط را برابر سر فصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه  آزاد اسلامى با موفقيت گذرانده ودر پايان تحصيلات مشمول ماده 46 آيين نامه آموزشى  نباشد .

4-   68 : به دانشجويانيكه پس از اتمام دروس دوره ميانگين كل آنها بين 12- 10 بوده و يا در شمول ماده 46 آئين نامه آموزشى قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده 47 و تبصره آن و ساير موارد ، شرايط مفاد بند 3- 68 را احراز مى كنند نيز مدرك مرسوم دانشگاهى اعطا مى گردد .

5-   68 : به دانشجويانيكه پس از اتمام دروس دوره ميانگين كل آنها بين 12- 10 بوده و يا مشمول ماده 64 اين آئين نامه مى باشند و با اعمال مفادبند 4- 68 شرايط لازم را براى دريافت مدرك مرسوم كسب نمى كنندو يا به دلايلى ( مشكل نظام وظيفه و . . . ) قادر به اجراى مفاد بند  4- 68 نمى باشد مدرك مصوب اعطا مى گردد .

ماده 69 : تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو حداكثر تا 15 روز پس از آخرين امتحان وى در آخرين   نيمسال تحصيلى يا دوره  تابستانى خواهد بود .

     تبصره- در مواردى كه انجام كارآموزى و يا دفاع از پايان نامه موخر بر تاريخ آخرين امتحان باشد  تاريخ اخير ملاك فراغت از تحصيل دانشجو خواهد بود .

ماده 70 : واحد هاى دانشگاهى موظفند حداكثر طى 6 هفته از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو نسبت به صدور گواهينامه موقت اقدام كرده ، كليه سوابق تحصيلى و كارنامه هاى نيمسالهاى  تحصيلى آنان را طبق فرمهاى مربوطه به سازمان مركزى ارسال دارند .

ماده 71 : تاييد مدرك تحصيلى براساس سوابق و مدارك مربوط از طريق سازمان مركزى دانشگاه به ترتيب زير صورت خواهد گرفت :

     1-71: تاييد گواهينامه موقت فراغت از تحصيل پس از بررسى سوابق تحصيلى دانشجويان براساس برنامه و مقررات آموزشى  مصوب دانشگاه انجام مى گيرد .

     2-71: تاييد دانشنامه فارغ التحصيلان پس از طى مراحل مربوط حداكثر ظرف2 ماه از تاريخ تاييد گواهينامه موقت صورت مى گيرد .

     تبصره 1- ارزشيابى سوابق تحصيلى دانشجويانى كه ادامه تحصيل آنها براساس مقررات اين آيين نامه امكان پذير نباشد ، و يا به دلايل آموزشى امكان فراغت از تحصيل در مقطع مربوط را نداشته باشند و يا به طور كلى مايل به ادامه تحصيل نباشند ، بر حسب مورد به ترتيب زير انجام خواهد شد :

      الف : آن گروه از متقاضيانى كه حداقل 140 واحد درسى دوره را در مقطع كارشناسى ارشد پيوسته گذرانده و ميانگين كل حداقل 12 را كسب كرده باشند مى توانند مدرك كارشناسى در رشته  مربوط دريافت دارند و در غير اين صورت برابر رأى كميسيون موارد خاص عمل گردد .

      ب : به آندسته از متقاضيانى كه حداقل 70 واحد درسى دوره را با ميانگين كل 10 و بالاتر در يكى از مقاطع كارشناسى ارشد پيوسته و يا كارشناسى پيوسته گذرانده باشد مدرك كاردانى در رشته اعطاء خواهد شد .

     تبصره 2- صدور كاردانى حسب تقاضاى دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كاردانى مصوب در آن رشته ، يا مجرى بودن دانشگاه صادر كننده صورت ميگيرد .

ماده 48 : دانشجو ميتواند درهر يك از دوره هاى كاردانى و كارشناسى ناپيوسته، حداكثر دو نيمسال و در دوره هاى كارشناسى پيوسته و كارشناسى ارشد پيوسته چهار نيمسال از   مرخصى تحصيلى استفاده كند .

     تبصره 1-  استفاده از مرخصى تحصيلى درچند نيمسال متوالى بلامانع است. بااين همه دانشجو  موظف است براى هر نيمسال در خواست خود را مطابق ماده 49 اين آئين نامه جداگانه به  واحد دانشگاهى ذيربط تسليم نموده و موافقت لازم را براى مرخصى تحصيلى در همان  نيمسال كسب كند.

     تبصره 2- مدت مرخصى تحصيلى جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب  مى شود .

       ماده 49: تقاضاى مرخصى تحصيلى بايد بصورت كتبى ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسى  توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهى ذيربط تسليم گردد .  اداره آموزش موظف  است پس از بررسى وضعيت تحصيلى دانشجو قبل از اتمام مهلت نام نويسى ، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وى ابلاغ كند .

     تبصره 1 -  آموزش واحد ، زمانى با درخواست مرخصى موافقت مى نمايد كه دانشجو از نظر گذراندن  بقيه دروس دوره ، دچار مشكل نگردد .

     تبصره 2-  دانشجويانى كه بعنوان همسر يا فرزند (بشرط نداشتن منع نظام وظيفه )يكى از كاركنان دولت يا يكى از دانشجويان بورسيه ، بعنوان همراه ، بخارج از كشور اعزام مى شوند مى توانند با ارائه حكم مأموريت همسر و ولى به تشخيص وتأييد شوراى آموزشى واحد دانشگاهى علاوه بر استفاده از ميزان مرخصى استحقاقى در طول دوره تحصيلى تا 4سال ديگر نيز از مرخصى تحصيلى بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند .

ماده 30: حضور دانشجو در تمامى برنامه هاى درسى اعم از نظرى ، عملى ، نظرى –عملى و   كار آموزى و كارورزى و ديگرفعاليتهاى آموزشى الزامى است .

ماده 31: غيبت غير موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظرى عملى يا نظرى –عملي، كار آموزى و كارورزى در طول نيمسال موجب گرفتن نمره صفر از آن درس خواهد بود و نمره مزبور تحت هيچ شرايطى از كارنامه حذف نخواهد شد .

     تبصره _  غيبت غير موجه دانشجو در 3درس از دروس موضوع ماده 31 موجب حذف آن  3درس خواهد شد.

ماده 32:  غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظرى ، عملى يا نظرى –عملى ، كارآموزى و كارورزى در طول نيمسال موجب حذف آن درس مى شود در   اين حال در ستون نمره كلمه حذف درج مى گردد . در اين صورت استثنا رعايت حداقل12 واحد در نيمسال لازم نيست .امانيمسال مزبور به عنوان نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلى دانشجو محسوب مى گردد .

چنانچه ميانگين نمرات امتحانى دانشجو در هر حال كمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 اين آئين نامه مشروط محسوب ميشود .

      تبصره1-  حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غير موجه موضوع تبصره ماده 31 وماده 32 موجب باز پرداخت شهريه پرداختى دانشجو اعم از ثابت يا متغير نخواهد بود .

      تبصره2-    در مورد دروسى كه شامل دو قسمت نظرى و عملى باشد در صورتى كه غيبت دانشجو از  سه شانزدهم ساعات مربوط به هر يك از دو قسمت تجاوز كند .دانشجو براى تمام آن درس غايب محسوب مى شود .

ماده 33: غيبت تا حد مجاز (اعم از موجه و غير موجه )دانشجو را از انجام تكاليف درسي،  آزمايشگاهى و عمليات مربوط معاف نمى كند .

ماده 34:  ميزان غيبتها بر اساس حضور و غياب هفتگى استادان كه قبل از شروع امتحانات هر  نيمسال به اداره آموزش گزارش  مى شود محاسبه مى گردد.

        غيبت در جلسه امتحان:

ماده 35: غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غير موجه تا 3درس موجب حذف  آن درس ميشود .

      تبصره 1- غيبت غير موجه در جلسه امتحان بيش از 3 درس به منزله صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود .

      تبصره 2- تشخيص غيبت موجه دانشجو به عهده شوراى آموزشى واحد دانشگاهى است .

ماده 39 : ارزيابى تحصيلى دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس براساس ميزان حضور و  فعاليت دانشجو در كلاس ، انجام تكاليف درسى ، نتيجه امتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مى گيرد .

     تبصره –  برگزارى امتحانات پايان نيمسال براى هر درس الزامى است.

ماده 40 :  معيار ارزيابى نمره است و نتيجه ارزيابى دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار مى گيرد.

حداقل نمره قبولى :

ماده 41 : حداقل نمره قبولى در هر درس 10 مى باشد. دانشجوئى كه در هر يك از دروس الزامى مردود شود ملزم به تكرار آن درس است .

     تبصره 1-  اگردانشجوئى دريك درس انتخابى يااختيارى مردود شد بجاى آن درس مى تواند از جدول دروس انتخابى يا اختيارى در برنامه مصوب ، درس ديگرى را انتخاب نمايد .

     تبصره 2-   براى هردرس درطول دوران تحصيل حداكثر يك نمره مردودى ثبت مى گردد و چنانچه دانشجو چندبار در يك درس مردود شد نمره مردودى دفعه دوم و ببعد ثبت نمى شود و درس حذف مى گردد. 

     تبصره 3- براى درس يا دروسى كه شامل دو قسمت نظرى وعملى است وداراى يك كد در  سر فصل مى باشد ارزيابى هر قسمت به صورت مستقل صورت ميگيرد ولى ميانگين آنها ملاك  ارزيابى است ، مشرو ط بر اينكه دانشجو در امتحان هر دو قسمت درس شركت كرده باشد. درصورتى كه در يك قسمت درس نمره كمتر از 10 احراز شده باشد اما ميانگين آنها 10يا بالاتر گردد نياز به تكرار درس نخواهد بود. اما چنانچه ميانگين آنها كمتر از 10 باشد دانشجو  بايد هر دو قسمت درس را مجددآ بگذراند.

       اعلام نمرات :

ماده 42:  نتايج امتحانات هر درس بايد حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ برگزارى امتحان آن درس  به آموزش دانشكده يا واحد دانشگاهى اعلام گردد.

     تبصره 1- پس از اعلام نتايج دانشجو مى تواند حداكثر تا يك هفته درخواست تجديد نظر در نمره  امتحانات خود را به گروه آموزشى مربوط تسليم كند.

     تبصره 2-    نمره امتحانى پس از اعلام نهايى به اداره آموزش واحد دانشگاهى مطلقآ قابل تغيير نيست.

     تبصره 3-    نتايج كلى امتحانات هر نيمسال بايد حداكثر يك هفته قبل از نام نويسى نيمسال بعد  اعلام شده باشد.

       درس ناتمام :

ماده 43: در مواردى مانند دروس پروژه ، كارآموزى ، كارورزى ، عمليات صحرائى ، كار در عرصه و دروسى را كه براساس برنامه آموزشى مصوب توأم با پروژه ارائه مى شود ، در صورتى كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشى مربوط تكميل آنها در طول يك نيمسال يا دوره تابستانى  ميسر نباشد آن درس ناتمام تلقى شده و دانشجو موظف است در نيمسال يا دوره تابستانى بعد با رعايت ماده 19 آيين نامه آموزشى انتخاب و بگذراند در اين صورت چنانچه منحصراً درس  ناتمام باقى داشته باشد بايد فقط50%شهريه ثابت يك نيمسال يا شهريه ثابت تعيين شده دوره تابستان را پرداخت نمايد.   

     تبصره 1- ميانگين نمرات دروس اين نيمسال بدون در نظر گرفتن درس ناتمام تعيين مى شود.  

     تبصره2- چنانچه در پايان نيمسال يا دوره تابستان بعد درس مزبور به اتمام نرسد استاد مربوطه بايد آن درس را تا حدى كه انجام شده ارزيابى ونمره آن را به اداره آموزش واحد اعلام نمايد در اين حال درس مزبور از كارنامه نيمسال قبل دانشجو حذف ميگردد.

       ماده 44:  در پايان هر نيمسال ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا  پايان همان نيمسال و همچنين در پايان دوره تحصيلى ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه  مى شود.

براى محاسبه ميانگين ، تعداد واحدهاى هر درس در نمره آن درس ضرب مى شود و مجموع حاصل ضربها ، بر تعداد كل واحد هايى كه دانشجو براى آنها نمره قبولى يا ردى  دريافت داشته است تقسيم مى شود .

       نام نويسى مشروط :

       ماده 45: ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد كمتر از 12 باشد ، در غير اين صورت  مشروط محسوب ونام نويسى دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .

     تبصره 1- دانشجوئى كه به صورت مشروط نام نويسى ميكند ، جز در آخر نيمسال تحصيلى حق انتخاب بيش از14 واحد درسى را در آن نيمسال ندارد .

     تبصره 2-  نيمسالى كه در آن دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسى كمتر از حداقل مقرر در ماده  19 انتخاب كرده باشد به عنوان  يك نيمسال تلقى مى گردد.

     تبصره 3- دوره تابستانى به عنوان نيمسال تحصيلى محسوب نمى شود و نمرات دروس اين دوره در  ميانگين كل نيمسالى دانشجو محاسبه ميگردد.

     تبصره 4-  اداره آموزش هر واحد دانشگاهى بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال ، مراتب مشروط  شدن را به دانشجو ، خانواده او و گروه آموزشى مربوط اعلام نمايد .

اخراج دانشجوى مشروط :

      ماده46: دانشجويان دوره هاى كاردانى وكارشناسى نا پيوسته كه در دو نيمسال اعم از متوالى يا متناوب ودانشجويان دوره هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد پيوسته ، كه در سه نيمسال متوالى يا چهار نيمسال متناوب ميانگين نمرات نيمسالى آنان كمتر از 12 و ميانگين كل  نمرات آنان تا پايان آن نيمسال كمتر از10 باشد اخراج ميگردند .

    تبصره 1- به دانشجويانيكه براى اولين بار مشمول ماده46 مى گردند در صورتيكه ميانگين كل آنها  حداقل10 باشد يك نيمسال ( با اخذ تعهد ) ارفاق گردد تا تحصيل نمايند.

     تبصره 2- به دانشجويان مشمول تبصره يك اين ماده كهدر ترم ارفاقى هم ميانگين ترمى و هم ميانگين كل(هردو )11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشى واحد دانشگاهى داده مى شود در صورتيكه سقف سنوات مجاز تحصيلى آنان به اتمام رسيده باشدبه شرط نداشتن منع نظام وظيفه در نظام آموزش پاره وقت به تحصيل مى پردازند.

     تبصره 3- چنانچه دانشجويان مقطع كارشناسى پيوسته تعداد60 واحد درسى را (بدون احتساب  دروس پيشنياز دانشگاهى )گذرانده و در شرف اخراجى قرار گرفته باشند ، درصورت داشتن سنوات و ميانگين كل10 ويا بالاتر ميتوانند تا مقطع كاردانى درهمان نظام آموزشى ادامه  تحصيل دهند .  اما چنانچه سقف سنوات آنان به اتمام رسيده باشد به سيستم پاره وقت منتقل و ادامه تحصيل دهند .

     تبصره 4-  چنانچه دانشجويان مقاطع كارشناسى ناپيوسته و كاردانى ( پيوسته ، نا پيوسته و طرح   آموزش معلمان ) 60 واحد درسى را ( بدون احتساب دروس پيشنياز دانشگاهى ) گذرانده و در شرف اخراج قطعى قرار گرفته باشند در صورت داشتن سنوات و ميانگين كل 10 و بالاتر مى توانند در همان نظام آموزشى يك نيمسال ادامه تحصيل دهند اما چنانچه سقف سنوات آنان به اتمام رسيده باشد به سيستم پاره وقت منتقل مى گردند .

     تبصره 5-  هنگامى كه ميانگين ترمى و ميانگين كل دانشجو 10 و يا بالاتر ( ترمى 10 و كل 10 ) باشد چنانچه حداكثر 14 واحد درسى باقيمانده داشته باشد بشرطى كه از نظر سنوات  تحصيلى مشكلى نداشته باشد حوزه معاونت آموزشى واحد مى تواند يك ترم ديگر فرصت ادامه تحصيل به اينگونه افراد بدهد و اگر سنوات لازم را نداشته باشند به سيستم پاره وقت  منتقل و در اين نظام فارق التحصيل گردند .

      نيمسال جبراني:

ماده 47: دانشجويان دوره كاردانى و كارشناسى نا پيوسته كه كليه دروس دوره را گذرانده اند درصورت تمايل براى بالا بردن ميانگين كل نمرات و كاهش تعداد نيمسالهاى مشروطى خود  ميتوانند در پايان دوره حداكثر 14 واحد از درسهايى را كه نمره كمتر از 12 اخذ كرده اند در يك نيمسال و دانشجويان دوره كارشناسى پيوسته حداكثر تا سقف 20 واحد درسى از درسهايى  كه نمرات آنان كمتر از 12 باشد در دو نيمسال تكرار كنند . مشروط بر اينكه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نكند در غير اين به سيستم پاره  وقت منتقل گردند . چنانچه دانشجو براى اين منظور فقط يك درس نظرى انتخاب  نمايد به صورت معرفى به استاد بگذراند .

     تبصره –  نمرات اخذ شده هر درس در كارنامه نيمسال جبرانى دانشجو ثبت مى شود و چنانچه اين  درس يا درو س را از نيمسالهاى مشروطى انتخاب كرده باشد نمره هر درس در محاسبه  ميانگين يكى از نيمسالهاى مشروطى به جاى نمره قبلى منظور ميگردد . در اين صورت چنانچه ميانگين آن نيمسال دانشجو به 12 برسد كلمه مشروطى در آن نيمسال حذف ميگردد  ولى نمره قبلى هرگز از كارنامه دانشجو حذف نمى شود .

ماده 36:  دانشجو مى تواند پس از آغاز هر نيمسال تحصيلى در مهلتى كه در تقويم دانشگاهى تعيين شده است تعدادى از دروس انتخابى خود را در صورت موافقت گروه آموزشى موبوط حذف كند  و يا براى درس يا دروس ديگرى علاوه بر آنچه قبلا انتخاب كرده است بارعايت سقف مقرر ثبت نام نمايد.

     حذف اضطرارى :

ماده 37:  دانشجو مى تواند تا پنج هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلى فقط يكى از درسهاى نظرى  يا عملى يا عملى –نظرى خود را حذف كند مشروط باينكه واحد هاى درسى باقيمانده وى از 12واحد كمتر نشود .

      تبصره – عدم حضور در جلسه امتحان درسى كه بر اساس اين ماده حذف كرده غيبت  موجه منظور مى گردد.

      حذف كليه واحدهاى انتخابى در يك نيمسال :

ماده 38 :  حذف كليه واحدهاى انتخابى در يك نيمسال تنها در صورتى مجاز است كه دانشجو بنا به تشخيص شوراى آموزشى واحد دانشگاهى ذيربط قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال  نباشد در اين حال نيمسال مزبور بعنوان مرخصى تحصيلى محسوب  مى گردد.

     تبصره : چنانچه به دلايلى شوراى آموزشى واحد بموقع تشكيل نشود و اينكار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشى واحد ، ملاك عمل خواهد بود .

حاضرين در سايت

ما 111 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم