یکشنبه, 19 مرداد 1399

بدينوسيله باطلاع مي رساند با توجه به تعطيلي دانشكده هاي فني و مهندسي ، هنر و معماري ، پيراپزشكي ، علوم پايه الهيه ، مجتمع گلبهار و دانشكده پزشكي از تاريخ 98/4/22 لغايت 98/5/18 ،

مقررگرديد به منظور پاسخگويي به تقاضاي دانشجويان محترم ، نمايندگان دانشكده هاي تعطيل شده دردانشكد ه هاي فعال وغيرتعطيل بشرح جدول ذيل جهت پاسخگويي به تقاضاهاي دانشجويان ، درساعات اداري حضور داشته باشند .همچنين با توجه به ايام مرخصي ساليانه اعضاي محترم هيات علمي درمرداد ماه، مديران محترم گروههاي آموزشي يا يكي از اساتيد هرگروه آموزشي دريك روز هفته كه توسط دانشكد ه ها اطلاع رساني مي گردد دردانشكده هاي فعال حضورخواهند داشت.

 

نام دانشكده

نام كاركنان پاسخگودرايام مذكور

محل استقراركارمند

                               توضيحات

 

فني و مهندسي

خانم عبدالجوادي

     مجتمع علوم انساني

يكشنبه و سه شنبه در ساعات اداري پاسخگو هستند.

هنر و معماري

خانم صادق زاده

آقاي محمدزاده

     مجتمع علوم انساني

 

پيراپزشكي

آقايان ناصري فر و كاشاني

خانمهاكميلي،سليماني،فاني ،زعفري

     مجتمع علوم انساني

در هر روز يكنفر از همكاران براي پاسخگويي حضور دارند

پزشكي

آقايان صبري،اثني عشري،سليماني و

آبيار      

پزشكي        

در روزهاي دوشنبه هر هفته در دانشكده براي پاسخگويي حضور دارند.

الهيه

(علوم تربيتي)

آقاي مديرخازني آقاي درويش                           

حقوق و علوم سياسي  

 

مجتمع آموزشي     گلبهار

آقاي رحماني

   حقوق و علوم سياسي

روزهاي يك شنبه و سه شنبه ساعت 8 تا 12 پاسخگو هستند.

                                                                          اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

حاضرين در سايت

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم