یکشنبه, 19 مرداد 1399

ماده 52 :  دانشجويانى كه از يك واحد دانشگاهى به واحد ديگر در همان رشته و مقطع تحصيلى قبلى (بدون تغيير رشته و تغييرگرايش و بدون شركت در آزمون ورودي)با مجوز سازمان مركزى منتقل مى گردند تمام نمرات درسى آنان اعم از قبولى يا ردى و سوابق آموزشى آنان از لحاظ مشروطى وموارد ديگر عيناً در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در كارنامه مى ثبت ميگردد. در اين حال كليه واحدهاى درسى گذرانده شده قبلى با نمره 10و بالاتر در واحد مقصد  پذيرفته ميشود. اين قبيل دانشجويان مشمول پرداخت هزينه انتقال برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود.

     تبصره1-  واحدهاى درسى گذرانده شده دانشجويان انتقالى موضوع ماده 52 كه توأم با تغيير رشته يا تغيير گرايش باشد ونيز دانشجويانى كه از طريق شركت در آزمون مجدد ، پذيرفته مى شوند  بشرط اينكه مشكل نظام وظيفه نداشته باشد بارعايت مفاد ماده 67آئين نامه توسط گروه آموزشى ذيربط و متشكل از حداقل سه عضو هيأت علمى آن رشته در واحد دانشگاهى مقصد معادلسازى ميگردد.از اين قبيل دانشجويان هزينه انصراف برابر آخرين تعرفه دانشگاه دريافت خواهد شد.

     تبصره 2-  دانشجويان مقاطع كاردانى و كارشناسى دانشگاههاى دولتى يا مؤسسات غير دولتى مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناورى و وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكى كه به  دانشگاه آزاد اسلامى منتقل مى شوند دروس گذرانده آنان با نمره 12و بالاتر پذيرفته مى گردد .

      ماده 53 :   مدرك فراغت از تحصيل دانشجوى انتقالى در هر حال توسط واحد دانشگاهى مقصد صادر  مى شود .

      ماده 54 :  انتخاب واحدهاى درسى دانشجوى ميهمان بايستى بانظر گروه آموزشى مربوط در واحددانشگاهى مبدأ انجام شود .

     تبصره -  دانشجوى ميهمان علاوه بر پرداخت شهريه ثابت و متغير هر نيمسال به واحد دانشگاهى مقصد بايستى شهريه ثابت آن نيمسال را به واحد مبدأ و هزينه انتقال موقت را برابر آخرين دستورالعمل مربوط از طريق واحد مبدأ به سازمان مركزى دانشگاه بپردازد .

     ماده 55-  در مواردى كه واحد دانشگاهى مبدأ نتواند بعضى از دروس الزامى دوره را در يك نيمسال  معين عرضه نمايد ، دانشجو مى تواند با صلاحديد واحد دانشگاهى مبدأ و موافقت واحد  دانشگاهى مقصد فقط براى يك باردر طول دوره تحصيل، كمتر از حداقل واحدهاى درسى مجاز تعيين شده ( 11 واحد براى تمام وقت ها و 9 واحد براى پاره وقت و 7 واحد براى   آموزش معلمان ) در يك نيمسال رادر واحد يا واحدهاى ديگر دانشگاهى بگذراند در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت به واحد مبدأ و شهريه  متغير آن دروس به واحد مقصد مى باشد .

      تبصره 1-   استفاده مجدد از اين ماده در نيمسال آخر تحصيلى مشروط بر آنكه دانشجو بتوانددر آن نيمسال فارغ التحصيل گردد با موافقت سازمان مركزى امكان پذير است .

      تبصره 2-  واحدهاى درسى دانشجوى مشمول اين ماده توسط گروه آموزشى واحد مبدأ تعيين  ميگردد .

      ماده 56 : واحدهاى گذرانده شده دانشجوى ميهمان و دانشجويانيكه از ماده 55 استفاده نموده اند  عينآ در كارنامه دانشجو در واحد دانشگاهى مقصد ثبت مى شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل نمرات وى منظور ميگردد .

     تبصره  - واحد مبدأ الزاما نمرات دروس گذرانده شده دانشجوى ميهمان را از واحد مقصد استعلام و  پس از اطمينان از صحت آن در سوابق تحصيلى دانشجو منظور مى نمايد .

      ماده 57 : در هر صورت مدرك فراغت از تحصيل دانشجوى ميهمان توسط واحد دانشگاهى مبدأ صادرخواهد شد .

 

حاضرين در سايت

ما 78 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم