یکشنبه, 19 مرداد 1399

ماده 50:  دانشجو در صورت تمايل مى توانند درخواست انصراف از تحصيل نمايد .دانشجوى منصرف از تحصيل بايد هزينه انصراف را برابر آخرين دستورالعمل مربوط بپردازد دانشجوى انصرافى مى تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگيرد درغير اين صورت واحد دانشگاهى بايد حكم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نمايد.(صدور حكم انصراف قبل از گذشت 3ماه با  درخواست كتبى دانشجو  و ولى دانشجو بلا مانع است.)

    تبصره1-  قبل از انقضاى مهلت مقرر واحد دانشگاهى موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طريق  مقتضى به اطلاع والدين دانشجو برساند .

    تبصره 2-  پس از صدور حكم انصراف ، تقاضاى بازگشت به تحصيل دانشجو پذيرفته نيست ورابطه  چنين دانشجوئى با دانشگاه قطع ميگردد.در صورت مشمول بودن دانشجو ، واحد دانشگاهى  مكلف است يك ماه پس از صدور حكم مراتب را به اداره وظيفه عمومى اطلاع دهد.

ماده 51:  عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهى (بدون اخذ مرخصى )در يك نيمسال انصراف از تحصيل محسوب مى شود و دانشجوى منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.

     تبصره –  درموارد استثنائى كه ترك تحصيل دانشجو موجه باشد بايد حداقل يك ماه قبل از پايان  همان نيمسال دلايل آن را به واحد دانشگاهى اعلام نمايد . در صورت تأييد موجه بودن ترك  تحصيل توسط  واحد دانشگاهى آن نيمسال جزو مرخصى تحصيلى دانشجو محسوب مى شود.

حاضرين در سايت

ما 104 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم