پنج شنبه, 23 مرداد 1399

ماده 48 : دانشجو ميتواند درهر يك از دوره هاى كاردانى و كارشناسى ناپيوسته، حداكثر دو نيمسال و در دوره هاى كارشناسى پيوسته و كارشناسى ارشد پيوسته چهار نيمسال از   مرخصى تحصيلى استفاده كند .

     تبصره 1-  استفاده از مرخصى تحصيلى درچند نيمسال متوالى بلامانع است. بااين همه دانشجو  موظف است براى هر نيمسال در خواست خود را مطابق ماده 49 اين آئين نامه جداگانه به  واحد دانشگاهى ذيربط تسليم نموده و موافقت لازم را براى مرخصى تحصيلى در همان  نيمسال كسب كند.

     تبصره 2- مدت مرخصى تحصيلى جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب  مى شود .

       ماده 49: تقاضاى مرخصى تحصيلى بايد بصورت كتبى ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسى  توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهى ذيربط تسليم گردد .  اداره آموزش موظف  است پس از بررسى وضعيت تحصيلى دانشجو قبل از اتمام مهلت نام نويسى ، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وى ابلاغ كند .

     تبصره 1 -  آموزش واحد ، زمانى با درخواست مرخصى موافقت مى نمايد كه دانشجو از نظر گذراندن  بقيه دروس دوره ، دچار مشكل نگردد .

     تبصره 2-  دانشجويانى كه بعنوان همسر يا فرزند (بشرط نداشتن منع نظام وظيفه )يكى از كاركنان دولت يا يكى از دانشجويان بورسيه ، بعنوان همراه ، بخارج از كشور اعزام مى شوند مى توانند با ارائه حكم مأموريت همسر و ولى به تشخيص وتأييد شوراى آموزشى واحد دانشگاهى علاوه بر استفاده از ميزان مرخصى استحقاقى در طول دوره تحصيلى تا 4سال ديگر نيز از مرخصى تحصيلى بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند .

حاضرين در سايت

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم