یکشنبه, 19 مرداد 1399

ماده 39 : ارزيابى تحصيلى دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس براساس ميزان حضور و  فعاليت دانشجو در كلاس ، انجام تكاليف درسى ، نتيجه امتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مى گيرد .

     تبصره –  برگزارى امتحانات پايان نيمسال براى هر درس الزامى است.

ماده 40 :  معيار ارزيابى نمره است و نتيجه ارزيابى دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار مى گيرد.

حداقل نمره قبولى :

ماده 41 : حداقل نمره قبولى در هر درس 10 مى باشد. دانشجوئى كه در هر يك از دروس الزامى مردود شود ملزم به تكرار آن درس است .

     تبصره 1-  اگردانشجوئى دريك درس انتخابى يااختيارى مردود شد بجاى آن درس مى تواند از جدول دروس انتخابى يا اختيارى در برنامه مصوب ، درس ديگرى را انتخاب نمايد .

     تبصره 2-   براى هردرس درطول دوران تحصيل حداكثر يك نمره مردودى ثبت مى گردد و چنانچه دانشجو چندبار در يك درس مردود شد نمره مردودى دفعه دوم و ببعد ثبت نمى شود و درس حذف مى گردد. 

     تبصره 3- براى درس يا دروسى كه شامل دو قسمت نظرى وعملى است وداراى يك كد در  سر فصل مى باشد ارزيابى هر قسمت به صورت مستقل صورت ميگيرد ولى ميانگين آنها ملاك  ارزيابى است ، مشرو ط بر اينكه دانشجو در امتحان هر دو قسمت درس شركت كرده باشد. درصورتى كه در يك قسمت درس نمره كمتر از 10 احراز شده باشد اما ميانگين آنها 10يا بالاتر گردد نياز به تكرار درس نخواهد بود. اما چنانچه ميانگين آنها كمتر از 10 باشد دانشجو  بايد هر دو قسمت درس را مجددآ بگذراند.

       اعلام نمرات :

ماده 42:  نتايج امتحانات هر درس بايد حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ برگزارى امتحان آن درس  به آموزش دانشكده يا واحد دانشگاهى اعلام گردد.

     تبصره 1- پس از اعلام نتايج دانشجو مى تواند حداكثر تا يك هفته درخواست تجديد نظر در نمره  امتحانات خود را به گروه آموزشى مربوط تسليم كند.

     تبصره 2-    نمره امتحانى پس از اعلام نهايى به اداره آموزش واحد دانشگاهى مطلقآ قابل تغيير نيست.

     تبصره 3-    نتايج كلى امتحانات هر نيمسال بايد حداكثر يك هفته قبل از نام نويسى نيمسال بعد  اعلام شده باشد.

       درس ناتمام :

ماده 43: در مواردى مانند دروس پروژه ، كارآموزى ، كارورزى ، عمليات صحرائى ، كار در عرصه و دروسى را كه براساس برنامه آموزشى مصوب توأم با پروژه ارائه مى شود ، در صورتى كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشى مربوط تكميل آنها در طول يك نيمسال يا دوره تابستانى  ميسر نباشد آن درس ناتمام تلقى شده و دانشجو موظف است در نيمسال يا دوره تابستانى بعد با رعايت ماده 19 آيين نامه آموزشى انتخاب و بگذراند در اين صورت چنانچه منحصراً درس  ناتمام باقى داشته باشد بايد فقط50%شهريه ثابت يك نيمسال يا شهريه ثابت تعيين شده دوره تابستان را پرداخت نمايد.   

     تبصره 1- ميانگين نمرات دروس اين نيمسال بدون در نظر گرفتن درس ناتمام تعيين مى شود.  

     تبصره2- چنانچه در پايان نيمسال يا دوره تابستان بعد درس مزبور به اتمام نرسد استاد مربوطه بايد آن درس را تا حدى كه انجام شده ارزيابى ونمره آن را به اداره آموزش واحد اعلام نمايد در اين حال درس مزبور از كارنامه نيمسال قبل دانشجو حذف ميگردد.

       ماده 44:  در پايان هر نيمسال ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا  پايان همان نيمسال و همچنين در پايان دوره تحصيلى ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه  مى شود.

براى محاسبه ميانگين ، تعداد واحدهاى هر درس در نمره آن درس ضرب مى شود و مجموع حاصل ضربها ، بر تعداد كل واحد هايى كه دانشجو براى آنها نمره قبولى يا ردى  دريافت داشته است تقسيم مى شود .

       نام نويسى مشروط :

       ماده 45: ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد كمتر از 12 باشد ، در غير اين صورت  مشروط محسوب ونام نويسى دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .

     تبصره 1- دانشجوئى كه به صورت مشروط نام نويسى ميكند ، جز در آخر نيمسال تحصيلى حق انتخاب بيش از14 واحد درسى را در آن نيمسال ندارد .

     تبصره 2-  نيمسالى كه در آن دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسى كمتر از حداقل مقرر در ماده  19 انتخاب كرده باشد به عنوان  يك نيمسال تلقى مى گردد.

     تبصره 3- دوره تابستانى به عنوان نيمسال تحصيلى محسوب نمى شود و نمرات دروس اين دوره در  ميانگين كل نيمسالى دانشجو محاسبه ميگردد.

     تبصره 4-  اداره آموزش هر واحد دانشگاهى بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال ، مراتب مشروط  شدن را به دانشجو ، خانواده او و گروه آموزشى مربوط اعلام نمايد .

اخراج دانشجوى مشروط :

      ماده46: دانشجويان دوره هاى كاردانى وكارشناسى نا پيوسته كه در دو نيمسال اعم از متوالى يا متناوب ودانشجويان دوره هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد پيوسته ، كه در سه نيمسال متوالى يا چهار نيمسال متناوب ميانگين نمرات نيمسالى آنان كمتر از 12 و ميانگين كل  نمرات آنان تا پايان آن نيمسال كمتر از10 باشد اخراج ميگردند .

    تبصره 1- به دانشجويانيكه براى اولين بار مشمول ماده46 مى گردند در صورتيكه ميانگين كل آنها  حداقل10 باشد يك نيمسال ( با اخذ تعهد ) ارفاق گردد تا تحصيل نمايند.

     تبصره 2- به دانشجويان مشمول تبصره يك اين ماده كهدر ترم ارفاقى هم ميانگين ترمى و هم ميانگين كل(هردو )11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشى واحد دانشگاهى داده مى شود در صورتيكه سقف سنوات مجاز تحصيلى آنان به اتمام رسيده باشدبه شرط نداشتن منع نظام وظيفه در نظام آموزش پاره وقت به تحصيل مى پردازند.

     تبصره 3- چنانچه دانشجويان مقطع كارشناسى پيوسته تعداد60 واحد درسى را (بدون احتساب  دروس پيشنياز دانشگاهى )گذرانده و در شرف اخراجى قرار گرفته باشند ، درصورت داشتن سنوات و ميانگين كل10 ويا بالاتر ميتوانند تا مقطع كاردانى درهمان نظام آموزشى ادامه  تحصيل دهند .  اما چنانچه سقف سنوات آنان به اتمام رسيده باشد به سيستم پاره وقت منتقل و ادامه تحصيل دهند .

     تبصره 4-  چنانچه دانشجويان مقاطع كارشناسى ناپيوسته و كاردانى ( پيوسته ، نا پيوسته و طرح   آموزش معلمان ) 60 واحد درسى را ( بدون احتساب دروس پيشنياز دانشگاهى ) گذرانده و در شرف اخراج قطعى قرار گرفته باشند در صورت داشتن سنوات و ميانگين كل 10 و بالاتر مى توانند در همان نظام آموزشى يك نيمسال ادامه تحصيل دهند اما چنانچه سقف سنوات آنان به اتمام رسيده باشد به سيستم پاره وقت منتقل مى گردند .

     تبصره 5-  هنگامى كه ميانگين ترمى و ميانگين كل دانشجو 10 و يا بالاتر ( ترمى 10 و كل 10 ) باشد چنانچه حداكثر 14 واحد درسى باقيمانده داشته باشد بشرطى كه از نظر سنوات  تحصيلى مشكلى نداشته باشد حوزه معاونت آموزشى واحد مى تواند يك ترم ديگر فرصت ادامه تحصيل به اينگونه افراد بدهد و اگر سنوات لازم را نداشته باشند به سيستم پاره وقت  منتقل و در اين نظام فارق التحصيل گردند .

      نيمسال جبراني:

ماده 47: دانشجويان دوره كاردانى و كارشناسى نا پيوسته كه كليه دروس دوره را گذرانده اند درصورت تمايل براى بالا بردن ميانگين كل نمرات و كاهش تعداد نيمسالهاى مشروطى خود  ميتوانند در پايان دوره حداكثر 14 واحد از درسهايى را كه نمره كمتر از 12 اخذ كرده اند در يك نيمسال و دانشجويان دوره كارشناسى پيوسته حداكثر تا سقف 20 واحد درسى از درسهايى  كه نمرات آنان كمتر از 12 باشد در دو نيمسال تكرار كنند . مشروط بر اينكه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نكند در غير اين به سيستم پاره  وقت منتقل گردند . چنانچه دانشجو براى اين منظور فقط يك درس نظرى انتخاب  نمايد به صورت معرفى به استاد بگذراند .

     تبصره –  نمرات اخذ شده هر درس در كارنامه نيمسال جبرانى دانشجو ثبت مى شود و چنانچه اين  درس يا درو س را از نيمسالهاى مشروطى انتخاب كرده باشد نمره هر درس در محاسبه  ميانگين يكى از نيمسالهاى مشروطى به جاى نمره قبلى منظور ميگردد . در اين صورت چنانچه ميانگين آن نيمسال دانشجو به 12 برسد كلمه مشروطى در آن نيمسال حذف ميگردد  ولى نمره قبلى هرگز از كارنامه دانشجو حذف نمى شود .

حاضرين در سايت

ما 53 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم