پنج شنبه, 23 مرداد 1399

ماده 36:  دانشجو مى تواند پس از آغاز هر نيمسال تحصيلى در مهلتى كه در تقويم دانشگاهى تعيين شده است تعدادى از دروس انتخابى خود را در صورت موافقت گروه آموزشى موبوط حذف كند  و يا براى درس يا دروس ديگرى علاوه بر آنچه قبلا انتخاب كرده است بارعايت سقف مقرر ثبت نام نمايد.

     حذف اضطرارى :

ماده 37:  دانشجو مى تواند تا پنج هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلى فقط يكى از درسهاى نظرى  يا عملى يا عملى –نظرى خود را حذف كند مشروط باينكه واحد هاى درسى باقيمانده وى از 12واحد كمتر نشود .

      تبصره – عدم حضور در جلسه امتحان درسى كه بر اساس اين ماده حذف كرده غيبت  موجه منظور مى گردد.

      حذف كليه واحدهاى انتخابى در يك نيمسال :

ماده 38 :  حذف كليه واحدهاى انتخابى در يك نيمسال تنها در صورتى مجاز است كه دانشجو بنا به تشخيص شوراى آموزشى واحد دانشگاهى ذيربط قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال  نباشد در اين حال نيمسال مزبور بعنوان مرخصى تحصيلى محسوب  مى گردد.

     تبصره : چنانچه به دلايلى شوراى آموزشى واحد بموقع تشكيل نشود و اينكار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشى واحد ، ملاك عمل خواهد بود .

حاضرين در سايت

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم