پنج شنبه, 23 مرداد 1399

ماده 30: حضور دانشجو در تمامى برنامه هاى درسى اعم از نظرى ، عملى ، نظرى –عملى و   كار آموزى و كارورزى و ديگرفعاليتهاى آموزشى الزامى است .

ماده 31: غيبت غير موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظرى عملى يا نظرى –عملي، كار آموزى و كارورزى در طول نيمسال موجب گرفتن نمره صفر از آن درس خواهد بود و نمره مزبور تحت هيچ شرايطى از كارنامه حذف نخواهد شد .

     تبصره _  غيبت غير موجه دانشجو در 3درس از دروس موضوع ماده 31 موجب حذف آن  3درس خواهد شد.

ماده 32:  غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظرى ، عملى يا نظرى –عملى ، كارآموزى و كارورزى در طول نيمسال موجب حذف آن درس مى شود در   اين حال در ستون نمره كلمه حذف درج مى گردد . در اين صورت استثنا رعايت حداقل12 واحد در نيمسال لازم نيست .امانيمسال مزبور به عنوان نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلى دانشجو محسوب مى گردد .

چنانچه ميانگين نمرات امتحانى دانشجو در هر حال كمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 اين آئين نامه مشروط محسوب ميشود .

      تبصره1-  حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غير موجه موضوع تبصره ماده 31 وماده 32 موجب باز پرداخت شهريه پرداختى دانشجو اعم از ثابت يا متغير نخواهد بود .

      تبصره2-    در مورد دروسى كه شامل دو قسمت نظرى و عملى باشد در صورتى كه غيبت دانشجو از  سه شانزدهم ساعات مربوط به هر يك از دو قسمت تجاوز كند .دانشجو براى تمام آن درس غايب محسوب مى شود .

ماده 33: غيبت تا حد مجاز (اعم از موجه و غير موجه )دانشجو را از انجام تكاليف درسي،  آزمايشگاهى و عمليات مربوط معاف نمى كند .

ماده 34:  ميزان غيبتها بر اساس حضور و غياب هفتگى استادان كه قبل از شروع امتحانات هر  نيمسال به اداره آموزش گزارش  مى شود محاسبه مى گردد.

        غيبت در جلسه امتحان:

ماده 35: غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غير موجه تا 3درس موجب حذف  آن درس ميشود .

      تبصره 1- غيبت غير موجه در جلسه امتحان بيش از 3 درس به منزله صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود .

      تبصره 2- تشخيص غيبت موجه دانشجو به عهده شوراى آموزشى واحد دانشگاهى است .

حاضرين در سايت

ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم