پنج شنبه, 23 مرداد 1399

ماده 68 : دانشجوئى كه يكى از دوره هاى كارداني، كارشناسى نا پيوسته ، كارشناسى پيوسته و  كار شناسى ارشد پيوسته را با توجه به مجموعه شرايط زير گذرانده باشد ، فارغ التحصيل  شناخته شده و مى تواند مدرك خود را دريافت نمايد .

1-      68 : از طريق شركت و قبولى در آزمون سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى و يا براساس آئين نامه انتقال، به دوره راه يافته باشد .

2-     68 : ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل حداقل 12 باشد .

3-   68 : كليه واحد هاى درسى رشته مربوط را برابر سر فصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه  آزاد اسلامى با موفقيت گذرانده ودر پايان تحصيلات مشمول ماده 46 آيين نامه آموزشى  نباشد .

4-   68 : به دانشجويانيكه پس از اتمام دروس دوره ميانگين كل آنها بين 12- 10 بوده و يا در شمول ماده 46 آئين نامه آموزشى قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده 47 و تبصره آن و ساير موارد ، شرايط مفاد بند 3- 68 را احراز مى كنند نيز مدرك مرسوم دانشگاهى اعطا مى گردد .

5-   68 : به دانشجويانيكه پس از اتمام دروس دوره ميانگين كل آنها بين 12- 10 بوده و يا مشمول ماده 64 اين آئين نامه مى باشند و با اعمال مفادبند 4- 68 شرايط لازم را براى دريافت مدرك مرسوم كسب نمى كنندو يا به دلايلى ( مشكل نظام وظيفه و . . . ) قادر به اجراى مفاد بند  4- 68 نمى باشد مدرك مصوب اعطا مى گردد .

ماده 69 : تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو حداكثر تا 15 روز پس از آخرين امتحان وى در آخرين   نيمسال تحصيلى يا دوره  تابستانى خواهد بود .

     تبصره- در مواردى كه انجام كارآموزى و يا دفاع از پايان نامه موخر بر تاريخ آخرين امتحان باشد  تاريخ اخير ملاك فراغت از تحصيل دانشجو خواهد بود .

ماده 70 : واحد هاى دانشگاهى موظفند حداكثر طى 6 هفته از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو نسبت به صدور گواهينامه موقت اقدام كرده ، كليه سوابق تحصيلى و كارنامه هاى نيمسالهاى  تحصيلى آنان را طبق فرمهاى مربوطه به سازمان مركزى ارسال دارند .

ماده 71 : تاييد مدرك تحصيلى براساس سوابق و مدارك مربوط از طريق سازمان مركزى دانشگاه به ترتيب زير صورت خواهد گرفت :

     1-71: تاييد گواهينامه موقت فراغت از تحصيل پس از بررسى سوابق تحصيلى دانشجويان براساس برنامه و مقررات آموزشى  مصوب دانشگاه انجام مى گيرد .

     2-71: تاييد دانشنامه فارغ التحصيلان پس از طى مراحل مربوط حداكثر ظرف2 ماه از تاريخ تاييد گواهينامه موقت صورت مى گيرد .

     تبصره 1- ارزشيابى سوابق تحصيلى دانشجويانى كه ادامه تحصيل آنها براساس مقررات اين آيين نامه امكان پذير نباشد ، و يا به دلايل آموزشى امكان فراغت از تحصيل در مقطع مربوط را نداشته باشند و يا به طور كلى مايل به ادامه تحصيل نباشند ، بر حسب مورد به ترتيب زير انجام خواهد شد :

      الف : آن گروه از متقاضيانى كه حداقل 140 واحد درسى دوره را در مقطع كارشناسى ارشد پيوسته گذرانده و ميانگين كل حداقل 12 را كسب كرده باشند مى توانند مدرك كارشناسى در رشته  مربوط دريافت دارند و در غير اين صورت برابر رأى كميسيون موارد خاص عمل گردد .

      ب : به آندسته از متقاضيانى كه حداقل 70 واحد درسى دوره را با ميانگين كل 10 و بالاتر در يكى از مقاطع كارشناسى ارشد پيوسته و يا كارشناسى پيوسته گذرانده باشد مدرك كاردانى در رشته اعطاء خواهد شد .

     تبصره 2- صدور كاردانى حسب تقاضاى دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كاردانى مصوب در آن رشته ، يا مجرى بودن دانشگاه صادر كننده صورت ميگيرد .

حاضرين در سايت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم