پنج شنبه, 23 مرداد 1399

ماده 67: معادلسازى واحد هاى درسى گذرانده شده پذيرفته شدگانى كه قبلاً دروسى را در يكى از  واحد هاى دانشگاهى و يا ساير مؤسسات آموزش عالى معتبر داخل يا خارج از كشور گذرانده اند ، مشروط به شرايط زير است :

      1-67: دانشجو با توجه به سوابق تحصيلى خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد  

      2-67: دانشجو از طريق آزمون سراسرى وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالى قبلى شده باشد.

      3-67: دروس گذرانده شده قبلى از نظر تعداد واحد درسى كمتر از تعداد واحد درسى دوره جديد  نباشد.

      4-67 :محتواى آموزشى دروس گذرانده شده حداقل 80 % با محتواى دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته و نمره هر يك از دروس كمتر از 12 نباشد .

     تبصره 1- معادلسازى دروس توسط گروه آموزشى ذيربط در واحد هاى دانشگاهى پذيرنده دانشجو با رعايت موارد فوق انجام مى شود .

    تبصره 2- نمرات دروس پذيرفته شده عينآ در كارنامه دانشجو ثبت مى شود و در تعيين ميانگين  نيمسال محاسبه نمى گردد ولى در محاسبه ميانگين كل نمرات در پايان دوره منظور خواهد شد .

     تبصره 3- به ازاى هر 20 واحد درسى معادلسازى و پذيرفته شده ، يك نيمسال و كسرى از  واحدهاى باقيمانده كه از 12 واحد كمتر نباشد نيز يك نيمسال از مدت مجاز تحصيل كسر  مى گردد .

     تبصره 4- دروس پذيرفته شدگان آزمون سراسرى كه قبلآ در رشته يا گرايش ديگرى در همان مقطع فارغ التحصيل شده اند برابر مفاد ماده 67 آيين نامه آموزشى معادلسازى ميگردد .

     تبصره 5- دروس گذرانده شده دانشجويانى كه به هر دليل در مقطع كارشناسى مدرك كاردانى دريافت داشته اند چنانچه در آزمون دوره كارشناسى پيوسته پذيرفته شوند با نمره 12 و بالا تر قابل مدلسازى است .

     تبصره 6- هزينه مدلسازى هرواحد درسى برابر يك سوم شهريه متغيردرس مربوط مطابق با آخرين دستور العمل شهريه مى باشد

     تبصره 7- معادلسازى و پذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالى و ميهمان براساس ماده 52   و تبصره هاى آن انجام پذير است .

     توجه : در موارد بسيار استثنائى برابر نظر رياست عاليه دانشگاه عمل خواهد شد .

حاضرين در سايت

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم