پنج شنبه, 23 مرداد 1399

ماده 58 : دانشجو در طول دوران تحصيل در صورت داشتن كليه شرايط زير با موافقت واحد  دانشگاهى مربوط و تصويب سازمان مركزى مى تواند به رشته ديگرى در همان گروه آزمايشى  ( منظور آزمون ورودى ) تغيير رشته دهد .

1-      58 : ادامه تحصيل متقاضى در رشته قبلى از نظر مقررات آموزشى بلامانع باشد .

2-     58 : متقاضى حداقل 12 واحد در دوره كاردانى و 24 واحد در دوره كارشناسى يا گذرانده باشد .

3-     58 : ميانگين كل واحدهاى گذرانده متقاضى كمتر از 12 نباشد.

4-   58 : نمره ازمون ورودى متقاضى از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مورد تقاضا در همان سال ورود فرد به دانشگاه كمتر نباشد.

5-     58 : با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، متقاضى امكان گذراندن واحدهاى درسى رشته جديد را داشته باشد.

     تبصره 1- تغيير رشته دانشجويانى كه به دستگاههاى اجرائى خاص تعهد دارند ، با رعايت كليه  شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرائى ذيربط امكان پذير است.

     تبصره2-  تغيير رشته دانشجويان دوره كار شناسى نا پيوسته مجاز نيست.

     تبصره3- تغيير رشته به رشته هائى كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودى پيش بينى شده ،  موكول به احراز شرايط مربوط است.

ماده 59:  دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلى تنها يكبار مى تواند تغيير رشته دهد .

ماده 60: در صورت موافقت با تقاضاى تغيير رشته ، دانشجو موظف است ، در اولين نيمسال ، در  رشته جديد نام نويسى كند.

   تبصره-  عدم نام نويسى دانشجو در رشته جديد به منزله انصراف از تغيير رشته تلقى ميگرددو دانشجو در طول دوران تحصيل حق تغيير رشته مجدد را نخواهد داشت .

ماده 61: چنانچه تغيير رشته دانشجو ، انتقال وى را از يك واحد دانشگاهى به واحد دانشگاهى ديگر ايجاب كند متقاضى علاوه بر دارا بودن شرايط تغيير رشته ،  بايد واجد شرايط انتقال نيز باشد.

ماده 62 : واحد هاى درسى گذرانده شده دانشجو ، توسط گروه آموزشى رشته مورد تقاضا ، بررسى وبرابر ضوابط ( ماده 67 اين آئين نامه ) معادلسازى ميگردد.

      تبصره 1-  چنانچه تعداد واحد هاى درسى يا دروس پذرفته شده از دانشجو بيش از تعداد واحد هاى همان درس يا دروس دررشته جديد باشد ، تعداد واحد هاى آن درس يا دزوس در رشته جديد محاسبه خواهد شد.

      تبصزه 2-  دروس پذيرفته شده ، در كار نامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل  نمرات در پايان تحصيل منظور مى گردد.

      تبصره 3-  در صورتيكه تعداد واحد هاى پذيرفته نشده دانشجو در حدى باشد كه امكان گذراندن  واحد هاى مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از دانشجو سلب كند ، تغيير  رشته عملى نخواهد شد.

ماده 63: چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دچار بيمارى يا سانحه اى گرددكه توانائى ادامه تحصيل در آن رشته ويا بهره گيرى از كارايى حاصل از آن را طبق نظر كميسيون پزشكى  دانشگاه ، از دست بدهد ، مى تواند بر اساس مفاد اين فصل به رشته ديگرى كه متناسب بانزديكترين رشته از لحاظ نمره آزمون در همان گروه آزمايشى باشد تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده 58 (باستثناء بند 1 ) و ماده 61 اين آئين نامه معاف  مى باشد.

ماده64- در مواردى كه نقص عضو يا بيمارى دانشجو به گونه اى باشد كه وى در هيچ يك ازرشته هاى گروه آزمايشى مربوط نتواند ادامه تحصيل دهد ، شوراى آزمايشى واحد دانشگاهى  مربوط ، پس از بررسى كامل تقاضاى دانشجو ، پيشنهاد خود را درمورد تغيير رشته دانشجو به گروه آزمايشى ديگر به همراه مدارك مورد استناد جهت طرح در شوراى آموزشى دانشگاه ،  به سازمان مركزى ارسال مى كند ، تصميم شوراى آموزشى دانشگاه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 65: متقاضى تغيير رشته بايد درخواست خود را بانضمام مدارك لازم حد اقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلى به آموزش واحد دانشگاهى مربوط تسليم نمايد.

ماده 66:آموزش واحد دانشگاهى حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا ، درخواست  متقاضى را مورد بررسى قرار داده و پرونده تكميل شده دانشجو را به همراه ريز نمرات ، بر  حسب مورد به گروه آموزشى مورد تقاضا يا شوراى آموزشى واحد دانشگاهى ارسال مى كند.  گروه يا شوراى آموزشى واحد دانشگاهى موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ دريافت مدارك ، نتيجه را به آموزش واحد دانشگاهى اعلام كند . در صورت موافقت با تغيير رشته ، واحد دانشگاهى مراتب را به همراه كليه مدارك جهت تصويب نهايى به سازمان مركزى ارسال  مى كند. سازمان مركزى موظف است حداكثر يك هفته قبل از شروع نام نويسى ، نتيجه را به   واحد دانشگاهى اعلام دارد .

        «ياد آورى:فصل دوازدهم در حال حاضر در دانشگاه اجرا نمى شود»

حاضرين در سايت

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم