پنج شنبه, 23 مرداد 1399

ماده 50:  دانشجو در صورت تمايل مى توانند درخواست انصراف از تحصيل نمايد .دانشجوى منصرف از تحصيل بايد هزينه انصراف را برابر آخرين دستورالعمل مربوط بپردازد دانشجوى انصرافى مى تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگيرد درغير اين صورت واحد دانشگاهى بايد حكم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نمايد.(صدور حكم انصراف قبل از گذشت 3ماه با  درخواست كتبى دانشجو  و ولى دانشجو بلا مانع است.)

    تبصره1-  قبل از انقضاى مهلت مقرر واحد دانشگاهى موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طريق  مقتضى به اطلاع والدين دانشجو برساند .

    تبصره 2-  پس از صدور حكم انصراف ، تقاضاى بازگشت به تحصيل دانشجو پذيرفته نيست ورابطه  چنين دانشجوئى با دانشگاه قطع ميگردد.در صورت مشمول بودن دانشجو ، واحد دانشگاهى  مكلف است يك ماه پس از صدور حكم مراتب را به اداره وظيفه عمومى اطلاع دهد.

ماده 51:  عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهى (بدون اخذ مرخصى )در يك نيمسال انصراف از تحصيل محسوب مى شود و دانشجوى منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.

     تبصره –  درموارد استثنائى كه ترك تحصيل دانشجو موجه باشد بايد حداقل يك ماه قبل از پايان  همان نيمسال دلايل آن را به واحد دانشگاهى اعلام نمايد . در صورت تأييد موجه بودن ترك  تحصيل توسط  واحد دانشگاهى آن نيمسال جزو مرخصى تحصيلى دانشجو محسوب مى شود.

ماده 52 :  دانشجويانى كه از يك واحد دانشگاهى به واحد ديگر در همان رشته و مقطع تحصيلى قبلى (بدون تغيير رشته و تغييرگرايش و بدون شركت در آزمون ورودي)با مجوز سازمان مركزى منتقل مى گردند تمام نمرات درسى آنان اعم از قبولى يا ردى و سوابق آموزشى آنان از لحاظ مشروطى وموارد ديگر عيناً در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در كارنامه مى ثبت ميگردد. در اين حال كليه واحدهاى درسى گذرانده شده قبلى با نمره 10و بالاتر در واحد مقصد  پذيرفته ميشود. اين قبيل دانشجويان مشمول پرداخت هزينه انتقال برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود.

     تبصره1-  واحدهاى درسى گذرانده شده دانشجويان انتقالى موضوع ماده 52 كه توأم با تغيير رشته يا تغيير گرايش باشد ونيز دانشجويانى كه از طريق شركت در آزمون مجدد ، پذيرفته مى شوند  بشرط اينكه مشكل نظام وظيفه نداشته باشد بارعايت مفاد ماده 67آئين نامه توسط گروه آموزشى ذيربط و متشكل از حداقل سه عضو هيأت علمى آن رشته در واحد دانشگاهى مقصد معادلسازى ميگردد.از اين قبيل دانشجويان هزينه انصراف برابر آخرين تعرفه دانشگاه دريافت خواهد شد.

     تبصره 2-  دانشجويان مقاطع كاردانى و كارشناسى دانشگاههاى دولتى يا مؤسسات غير دولتى مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناورى و وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكى كه به  دانشگاه آزاد اسلامى منتقل مى شوند دروس گذرانده آنان با نمره 12و بالاتر پذيرفته مى گردد .

      ماده 53 :   مدرك فراغت از تحصيل دانشجوى انتقالى در هر حال توسط واحد دانشگاهى مقصد صادر  مى شود .

      ماده 54 :  انتخاب واحدهاى درسى دانشجوى ميهمان بايستى بانظر گروه آموزشى مربوط در واحددانشگاهى مبدأ انجام شود .

     تبصره -  دانشجوى ميهمان علاوه بر پرداخت شهريه ثابت و متغير هر نيمسال به واحد دانشگاهى مقصد بايستى شهريه ثابت آن نيمسال را به واحد مبدأ و هزينه انتقال موقت را برابر آخرين دستورالعمل مربوط از طريق واحد مبدأ به سازمان مركزى دانشگاه بپردازد .

     ماده 55-  در مواردى كه واحد دانشگاهى مبدأ نتواند بعضى از دروس الزامى دوره را در يك نيمسال  معين عرضه نمايد ، دانشجو مى تواند با صلاحديد واحد دانشگاهى مبدأ و موافقت واحد  دانشگاهى مقصد فقط براى يك باردر طول دوره تحصيل، كمتر از حداقل واحدهاى درسى مجاز تعيين شده ( 11 واحد براى تمام وقت ها و 9 واحد براى پاره وقت و 7 واحد براى   آموزش معلمان ) در يك نيمسال رادر واحد يا واحدهاى ديگر دانشگاهى بگذراند در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت به واحد مبدأ و شهريه  متغير آن دروس به واحد مقصد مى باشد .

      تبصره 1-   استفاده مجدد از اين ماده در نيمسال آخر تحصيلى مشروط بر آنكه دانشجو بتوانددر آن نيمسال فارغ التحصيل گردد با موافقت سازمان مركزى امكان پذير است .

      تبصره 2-  واحدهاى درسى دانشجوى مشمول اين ماده توسط گروه آموزشى واحد مبدأ تعيين  ميگردد .

      ماده 56 : واحدهاى گذرانده شده دانشجوى ميهمان و دانشجويانيكه از ماده 55 استفاده نموده اند  عينآ در كارنامه دانشجو در واحد دانشگاهى مقصد ثبت مى شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل نمرات وى منظور ميگردد .

     تبصره  - واحد مبدأ الزاما نمرات دروس گذرانده شده دانشجوى ميهمان را از واحد مقصد استعلام و  پس از اطمينان از صحت آن در سوابق تحصيلى دانشجو منظور مى نمايد .

      ماده 57 : در هر صورت مدرك فراغت از تحصيل دانشجوى ميهمان توسط واحد دانشگاهى مبدأ صادرخواهد شد .

 

ماده 67: معادلسازى واحد هاى درسى گذرانده شده پذيرفته شدگانى كه قبلاً دروسى را در يكى از  واحد هاى دانشگاهى و يا ساير مؤسسات آموزش عالى معتبر داخل يا خارج از كشور گذرانده اند ، مشروط به شرايط زير است :

      1-67: دانشجو با توجه به سوابق تحصيلى خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد  

      2-67: دانشجو از طريق آزمون سراسرى وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالى قبلى شده باشد.

      3-67: دروس گذرانده شده قبلى از نظر تعداد واحد درسى كمتر از تعداد واحد درسى دوره جديد  نباشد.

      4-67 :محتواى آموزشى دروس گذرانده شده حداقل 80 % با محتواى دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته و نمره هر يك از دروس كمتر از 12 نباشد .

     تبصره 1- معادلسازى دروس توسط گروه آموزشى ذيربط در واحد هاى دانشگاهى پذيرنده دانشجو با رعايت موارد فوق انجام مى شود .

    تبصره 2- نمرات دروس پذيرفته شده عينآ در كارنامه دانشجو ثبت مى شود و در تعيين ميانگين  نيمسال محاسبه نمى گردد ولى در محاسبه ميانگين كل نمرات در پايان دوره منظور خواهد شد .

     تبصره 3- به ازاى هر 20 واحد درسى معادلسازى و پذيرفته شده ، يك نيمسال و كسرى از  واحدهاى باقيمانده كه از 12 واحد كمتر نباشد نيز يك نيمسال از مدت مجاز تحصيل كسر  مى گردد .

     تبصره 4- دروس پذيرفته شدگان آزمون سراسرى كه قبلآ در رشته يا گرايش ديگرى در همان مقطع فارغ التحصيل شده اند برابر مفاد ماده 67 آيين نامه آموزشى معادلسازى ميگردد .

     تبصره 5- دروس گذرانده شده دانشجويانى كه به هر دليل در مقطع كارشناسى مدرك كاردانى دريافت داشته اند چنانچه در آزمون دوره كارشناسى پيوسته پذيرفته شوند با نمره 12 و بالا تر قابل مدلسازى است .

     تبصره 6- هزينه مدلسازى هرواحد درسى برابر يك سوم شهريه متغيردرس مربوط مطابق با آخرين دستور العمل شهريه مى باشد

     تبصره 7- معادلسازى و پذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالى و ميهمان براساس ماده 52   و تبصره هاى آن انجام پذير است .

     توجه : در موارد بسيار استثنائى برابر نظر رياست عاليه دانشگاه عمل خواهد شد .

ماده 58 : دانشجو در طول دوران تحصيل در صورت داشتن كليه شرايط زير با موافقت واحد  دانشگاهى مربوط و تصويب سازمان مركزى مى تواند به رشته ديگرى در همان گروه آزمايشى  ( منظور آزمون ورودى ) تغيير رشته دهد .

1-      58 : ادامه تحصيل متقاضى در رشته قبلى از نظر مقررات آموزشى بلامانع باشد .

2-     58 : متقاضى حداقل 12 واحد در دوره كاردانى و 24 واحد در دوره كارشناسى يا گذرانده باشد .

3-     58 : ميانگين كل واحدهاى گذرانده متقاضى كمتر از 12 نباشد.

4-   58 : نمره ازمون ورودى متقاضى از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مورد تقاضا در همان سال ورود فرد به دانشگاه كمتر نباشد.

5-     58 : با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، متقاضى امكان گذراندن واحدهاى درسى رشته جديد را داشته باشد.

     تبصره 1- تغيير رشته دانشجويانى كه به دستگاههاى اجرائى خاص تعهد دارند ، با رعايت كليه  شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرائى ذيربط امكان پذير است.

     تبصره2-  تغيير رشته دانشجويان دوره كار شناسى نا پيوسته مجاز نيست.

     تبصره3- تغيير رشته به رشته هائى كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودى پيش بينى شده ،  موكول به احراز شرايط مربوط است.

ماده 59:  دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلى تنها يكبار مى تواند تغيير رشته دهد .

ماده 60: در صورت موافقت با تقاضاى تغيير رشته ، دانشجو موظف است ، در اولين نيمسال ، در  رشته جديد نام نويسى كند.

   تبصره-  عدم نام نويسى دانشجو در رشته جديد به منزله انصراف از تغيير رشته تلقى ميگرددو دانشجو در طول دوران تحصيل حق تغيير رشته مجدد را نخواهد داشت .

ماده 61: چنانچه تغيير رشته دانشجو ، انتقال وى را از يك واحد دانشگاهى به واحد دانشگاهى ديگر ايجاب كند متقاضى علاوه بر دارا بودن شرايط تغيير رشته ،  بايد واجد شرايط انتقال نيز باشد.

ماده 62 : واحد هاى درسى گذرانده شده دانشجو ، توسط گروه آموزشى رشته مورد تقاضا ، بررسى وبرابر ضوابط ( ماده 67 اين آئين نامه ) معادلسازى ميگردد.

      تبصره 1-  چنانچه تعداد واحد هاى درسى يا دروس پذرفته شده از دانشجو بيش از تعداد واحد هاى همان درس يا دروس دررشته جديد باشد ، تعداد واحد هاى آن درس يا دزوس در رشته جديد محاسبه خواهد شد.

      تبصزه 2-  دروس پذيرفته شده ، در كار نامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل  نمرات در پايان تحصيل منظور مى گردد.

      تبصره 3-  در صورتيكه تعداد واحد هاى پذيرفته نشده دانشجو در حدى باشد كه امكان گذراندن  واحد هاى مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از دانشجو سلب كند ، تغيير  رشته عملى نخواهد شد.

ماده 63: چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دچار بيمارى يا سانحه اى گرددكه توانائى ادامه تحصيل در آن رشته ويا بهره گيرى از كارايى حاصل از آن را طبق نظر كميسيون پزشكى  دانشگاه ، از دست بدهد ، مى تواند بر اساس مفاد اين فصل به رشته ديگرى كه متناسب بانزديكترين رشته از لحاظ نمره آزمون در همان گروه آزمايشى باشد تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده 58 (باستثناء بند 1 ) و ماده 61 اين آئين نامه معاف  مى باشد.

ماده64- در مواردى كه نقص عضو يا بيمارى دانشجو به گونه اى باشد كه وى در هيچ يك ازرشته هاى گروه آزمايشى مربوط نتواند ادامه تحصيل دهد ، شوراى آزمايشى واحد دانشگاهى  مربوط ، پس از بررسى كامل تقاضاى دانشجو ، پيشنهاد خود را درمورد تغيير رشته دانشجو به گروه آزمايشى ديگر به همراه مدارك مورد استناد جهت طرح در شوراى آموزشى دانشگاه ،  به سازمان مركزى ارسال مى كند ، تصميم شوراى آموزشى دانشگاه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 65: متقاضى تغيير رشته بايد درخواست خود را بانضمام مدارك لازم حد اقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلى به آموزش واحد دانشگاهى مربوط تسليم نمايد.

ماده 66:آموزش واحد دانشگاهى حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا ، درخواست  متقاضى را مورد بررسى قرار داده و پرونده تكميل شده دانشجو را به همراه ريز نمرات ، بر  حسب مورد به گروه آموزشى مورد تقاضا يا شوراى آموزشى واحد دانشگاهى ارسال مى كند.  گروه يا شوراى آموزشى واحد دانشگاهى موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ دريافت مدارك ، نتيجه را به آموزش واحد دانشگاهى اعلام كند . در صورت موافقت با تغيير رشته ، واحد دانشگاهى مراتب را به همراه كليه مدارك جهت تصويب نهايى به سازمان مركزى ارسال  مى كند. سازمان مركزى موظف است حداكثر يك هفته قبل از شروع نام نويسى ، نتيجه را به   واحد دانشگاهى اعلام دارد .

        «ياد آورى:فصل دوازدهم در حال حاضر در دانشگاه اجرا نمى شود»

ماده 72 : زمان بندى فعاليتهاى آموزشى سالانه دانشگاه آزاد اسلامى دركليه واحدهاى دانشگاهى به ترتيب زير انجام مى گردد

1-      نيمسال اول:

-          نام نويسى در چهارمين هفته شهريور ماه

-         شروع درس از اول مهر ماه

-         نام نويسى با تأخير در نخستين هفته مهر ماه

-         حذف و اضافه در هفته دوم مهر ماه

-         حذف اضطرارى در هفته يازدهم

-         پايان درس ، آخرين روز هفته شانزدهم

-         امتحانات طى حداكثر دو هفته پس از پايان درس

      2 - نيمسال دوم :

-          نام نويسى در سومين هفته بهمن ماه

-         آغاز درس از چهارمين هفته بهمن ماه

-         نام نويسى با تأخير در چهارمين هفته بهمن ماه

-         حذف و اضافه در هفته اول اسفند ماه

-         حذف اضطرارى در هفته آخر ارديبهشت ماه

-         پايان درس ، آخرين روز هفته آخر خرداد ماه

-         امتحانات طى حداكثر دو هفته پس از پايان درس

  تبصره- تعطيلات نوروزى جزو مدت آموزش نيمسال دوم محسوب نمى شود.

      3- دوره تابستانى :

-          نام نويسى طى دو روز در هفته سوم تير ماه

-         آغاز درس از چهارمين هفته تير ماه

-         پايان درس ، آخرين روز هفته ششم دوره

-         انجام امتحانات طى يك هفته پس از پايان درس

ماده 73: دانشجويانيكه برابر تقويم دانشگاهى با تأخير ثبت نام مى كنند، عدم حضور آنان در كلاسهاى مربوط ، غيبت محسوب مى شود.

ماده 74: در دوره تابستانى ثبت نام با تأخير مجاز نيست.

ماده 75: مهلت نام نويسى براى پذيرفته شدگان آزمون ورودى ، همه ساله به صورت جدا گانه پس از انتشار اسامى پذيرفته شدگان اعلام خواهد شد .

     تبصره- واحدهاى دانشگاهى موظف هستند دانشجويان جديد را از طريق تشكيل جلسات توجيهى كه كم و كيف آموزش دانشگاهى و مقررات مربوط آشنا سازند .

       اين آيين نامه در 15 فصل 75 ماده و 81 تبصره در كميسيون تدوين آيين نامه ها مورد باز بينى قرار گرفت و بر اساس نظر معاونين آموزشى واحدهاى دانشگاهى در سمينار سراسرى  مهر ماه 1381 مورد بررسى و تصويب قرار گرفت و از نيمسال دوم سال تحصيلى 82/1381 براى كليه شاغلين به تحصيل در دوره هاى كاردانى ( پيوسته ، نا پيوسته ) كارشناسى (پيوسته، نا پيوسته ) و كارشناسى ارشد پيوسته در دانشگاه آزاد اسلامى لازم الاجرا است .

حاضرين در سايت

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم