پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 ماده12: هر درس ،بخش مستقلى از برنامه آموزشى است كه در يك موضوع مشخص و براى يك نيمسال تحصيلى ارائه مى شود .

ماده 13 : دروس دانشگاهى از لحاظ محتوى به دروس عمومى پايه ، اصلى وتخصصى تقسيم مى شود.

      گذراندن اين دروس براى عموم  دانشجويان الزامى است .

      1 -دروس عمومى به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومى دانشجويان عرضه مى شود.

 گذراندن اين دروس براى عموم دانشجويان الزامى است.

2-      دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمى و ايجاد زمينه مناسب براى پذيرش دروس اصلى و تخصصى ارائه مى شود .

3-     دروس تخصصى به منظور افزايش توان عملى و عملى دانشجو در رشته مربوط تدريس مى گردد .

ماده14: هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مى شود .

1-      درس مستقل : درسى است كه انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگرى نيست .

2-   درس وابسته : درسى است كه انتخاب آن با درس يا دروس ديگرى ملازمه دارد. دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس  همنياز تقسيم مى شود .

3-   درس پيشنياز : درسى است كه درك مطالب آن براى يادگيرى درس يا دروس ديگرى ملازمه  دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه گردد .

4-     دروس همنياز :دروسى هستند كه بايد در يك نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند.

ماده 15:  درس از جنبه انتخاب ، به الزامى و انتخابى تقسيم مى شود .

     1ـ درس الزامى درسى است كه گذراندن آن در طول دوره براى دانشجو اجبارى است و با دروس ديگر قابل تعويض نمى باشد.

     2-درس انتخابى درسى است كه دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مى كند.

ماده 16: درس از لحاظ نحوه تدريس به نظرى ، عملى و نظرى - عملى تقسيم مى شود .

     1ـ درس نظرى حاوى مجموعه اى از دانشها است كه به صورت خطابه كنفرانس سمينار وبحث و   گفتگو تعليم داده مى شود .

     2- درس عملى حاوى مهارتهايى است كه انتقال آنها محتاج  به تمرين عمليات  كارگاهى آزمايشگاهى ، بيمارستانى و صحرايى است .

     3ـ درس نظري-عملى مجموع دانشها و مهارتهائى است كه به هردو صورت فوق توأما تدريس مى شود .

ماده 17: درتمامى واحدهاى دانشگاهى براى يك رشته معين برنامه درسى مصوب يكسانى به  اجرا گذاشته ميشود .


 

 ماده18 - تعداد واحدهاى درسى لازم براى گذراندن هر يك از دورهاى كاردانى وكارشناسى ناپيوسته ، كارشناسى پيوسته وكارشناسى ارشد پيوسته بر حسب رشته تحصيلى بر اساس   سر فصل مصوب و بخشنامه هاى ذيربط تعيين مى گردد.

     تبصره – درمورد برنامه هاى آموزشى كه تاكنون به تصويب شوراى عالى برنامه ريزى نرسيده است ، برنامه هاى مصوب سازمان مركزى دانشگاه ، ملاك عمل خواهد بود .

        ماده 19 : تعداد واحد هاى انتخابى دانشجوى تمام وقت دريك نيمسال تحصيلى نمى تواند از 12 واحد كمترو از 20 واحد بيشتر باشد .

      تبصره 1- درنيمسالهايى كه دانشجو خارج  از اراده خود تعداد واحدهاى درسى كمتر از حداقل تعيين شده درآن مقطع و سيستم انتخاب نمايد و ميانگين آن نيمسال  كمتر از 12باشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلى دانشجو محسوب مى گردد ولى مشروطى به حساب نمى آيد .نمرات دروس آن نيمسال تنها در ميانگين كل نيمسال دانشجو محاسبه مى گردد.

      تبصره 2- در مواردى كه دانشجو براى فراغت از تحصيل حداكثر 24واحد درسى باقيمانده داشته باشدحتى اگر در ترم قبل مشروط شده باشدبانظر گروه آموزشى واحدمى تواند تمام واحدهاى درسى باقيمانده را ولو اينكه دربين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك  نيمسال انتخاب و بگذراند .

       تبصره 3- چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلى نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و 24 واحد درسى باقيمانده باشد مى تواند با رعايت تبصره 2 اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينكه بيش از 6 واحد آن در دوره تابستان نباشد .

      تبصره 4- چنانچه نيمسال اول  سال تحصيلى ترم آخر دانشجو بوده و فقط  24  واحد درسى باقيمانده داشته  باشد  و واحد دانشگاهى نتواند يك درس نظرى را در آن نيمسال ارائه نمايد و در واحد هاى همجوار نيز آن درس ارائه نشود دانشجو مى تواند آن درس را در نيمسال بعد بصورت معرفى به استاد بگذراند.

     تبصره 5- دانشجوئى كه ميانگين نمرات نيمسال قبل او 17 يا بيشتر باشد ميتواند در نيمسال بعد تا  24 واحد درسى انتخاب كند.

               درس معرفى به استاد :

        ماده 20 – چنانچه دانشجو در يك نيمسال يا دوره تابستان براى فراغت از تحصيل تنها يك درس نظرى باقيمانده داشته باشد مى تواند فقط براى يك بار ثبت نام و خارج از تقويم دانشگاهى در فرصتى كه از طرف گروه آموزشى مربوط تعيين مى شود درس مزبور را از طريق معرفى به استاد حداكثر در همان نيمسال يا آن دوره تابستانى بگذراند و در صورت عدم موفقيت   (بدون نياز به ثبت نام ) بايد در ساعات باقيمانده در كلاسهاى درس مزبور شركت و در امتحان پايان نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد .

       ماده 21 – قبل از شروع نيمسال اول سال تحصيلى بايستى تكليف آن دسته از دانشجويانى كه در  معرض اخراج قرار گرفته ان  مشخص و به آنان ابلاغ گردد.

       ماده22 – انتخاب واحد درسى دانشجويانى كه اخراج آموزشى آنان مشخص گرديده درشروع نيمسال دوم سال تحصيلى ممنوع مى باشد .لكن چنانچه به دليل حجم كارى و فرصت اندك و  عدم آگاهى از وضعيت نمرات امتحانات از دانشجوئى كه اخراجى وى هنوز محرز نشده است ثبت نام به عمل آمده باشد متصديان امور آموزشى بايستى قبل از فروردين ماه وضعيت وى را مشخص و در صورت احراز شرايط اخراجى ، ثبت نام وى را لغو و شهريه مربوطه را مسترد و  ابلاغ اخراجى صادر نمايند . 

        انتخاب همزمان درس پيشنياز و وابسته :

      ماده 23- در صورتيكه دانشجو يكبار از يك درس پيشنياز نمره قبولى كسب ننمايد مى تواند آن درس را با درس يا دروس وابسته در يكى ازنيمسالهاى بعد انتخاب و بگذراند بديهى است چنانچه دردرس پيشنياز نمره قبولى كسب ننمايد و ازدرس وابسته نمره  قبولى كسب نمايد در اين صورت نمره قبولى درس وابسته حذف مى گردد تا مجدد آنها را در نيمسالهاى بعد اخذ نمايد .

       گذراندن دروس وصاياى حضرت امام (ره)و آشنائى با قرآن كريم :

       ماده 24- گذراندن دروس وصاياى حضرت امام (ره)و آشنائى با قرآن كريم علاوه بر دروس موضوع ماده 19براى كليه دانشجويان الزامى است و در سقف مجاز واحد هاى درسى يك نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نمى شود و دانشجو مى تواند علاوه بردرس نظرى موضوع ماده 20 نيز  آنها را انتخاب و بگذراند .

       ماده 25- چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در  انتخاب واحدهاى درسى رعايت تقدم وتأخر ياسقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نيمسال نسبت به حذف دروس غير مجاز اقدام نمايد اما اگر اين امر بعلت شرايط ويژه (انتقال –ميهمان و...)باشد به تشخيص شوراى تخصصى گروه مى توان مورد را موجه تلقى كرد .

      ماده 26-  در دوره كارشناسى ارشر پيوسته ،  ارائه دروس مربوط به مقطع كارشناسى ارشد تابع  مقررات و ضوابط آيين نامه آموزشى مقطع مربوط مى باشد .

  
     
واحد هاى دوره تابستان:

       ماده 27: حداكثر واحد هاى انتخابى مجاز براى دوره تابستانى 6 واحد است و براى دانشجويانى كه در تابستان فارغ التحصيل ميگردند 7 واحد مى باشد .

      تبصره 1 – چناچه در آخرين دوره تابستان دانشجوئى علاوه بر 6 واحد درسى (حتى اگر 2واحد آن كار آموزى باشد و در بين آنها پيشنياز و وابسته هم وجود داشته باشد )يك درس نظرى (با هر تعداد واحد هم داشته باشد ميتواند 6 واحددرسى رادر تابستان انتخاب و يك درس نظرى را  با استفاده از ماده 20و رعايت ماده 28 در نيمسال بعد بگذراند.

       حداكثر مدت مجاز تحصيل :

ماده 28:  حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجوى تمام وقت در دوره هاى كاردانى و كارشناسى نا پيوسته 3 سال ، كارشناسى پيوسته 6 سال و كارشناسى ارشد پيوسته 5/8 سال است . در صورتى كه دانشجو نتواند واحد هاى دوره را بر حسب مورد در حداكثر مدت مجاز تحصيل با  موفقيت بگذراند از ادامه تحصيل محروم ميشود .

      تبصره 1-  دانشجويانى كه علاوه بر دروس برنامه آموزشى مصوب ملزم به گذراندن تعدادى دروس ديگر از جمله دروس جبرانى و يا پيش نياز دانشگاهى ، وصاياى حضرت امام (ره) آشنائى باقرآن باشند ، به ازاى هر 8 واحد درسى اضافى يك نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيل آنان اضافه مى گردد.

      تبصره 2-  در شرايط خاص ، در صورتى كه ادامه تحصيل دانشجو از نظر قانونى بلامانع باشد ، و احد دانشگاهى مى تواند با تصويب گروه مربوط حداكثرمدت مجاز تحصيل دوره هاى كاردانى و كارشناسى نا پيوسته رايك نيمسال ودوره هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد پيوسته را دو نيمسال افزايش دهد .

           دروس پيشنياز دانشگاهى :

       ماده 29-  آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون ورودى سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى در دوره هاى كاردانى ، كارشناسى و كارشناسى ارشد پيوسته در همه رشته اى تحصيلى كه نمره خام آنها در آزمون ورودى كمتر از 33درصد باشد موظفند  حسب نياز (حداكثر 2درس عمومى و 2درس ديگر )رشته را به عنوان دروس جبرانى يا  (پيشنياز دانشگاهى )علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

      تبصره 1-  تعيين ريز مواد درسى (كه منابع آنها كتابهاى دبيرستانى است )به عهده واحد دانشگاهى است و زمان ارائه آن درنيمسالهاى اول و دوم سال ورود مى باشد .

      تبصره 2-  تعداد واحد هاى درسى هر يك از دروس پيشنياز دانشگاهى در كليه مقاطع تحصيلى 2  واحد تعيين ميگردد.

      تبصره 3- مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامى موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودى ، كارنامه  پذيرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و نمره خام آن دروس را در اختيار واحدهاى دانشگاهى  ذيربط قرار دهد .

      تبصره 4-  ارائه دروس پيشنياز دانشگاهى و چگونگى اجراى آنها در واحد هاى دانشگاهي، از هرحيث ، ماننددروس دانشگاهى و تابع مقررات مربوط است .

      تبصره 5- نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مى شود و در مشروطى ، قبولى يا ردى دانشجو نيز  تأثير دارد.

 ماده2: پذيرفته شدگان در آزمو ن ورودى موظفند در مهلت هاى تعيين شده طبق اطلاعيه هاى مربوط براى ثبت نام و انتخاب واحدهاى درسى به واحدهاى دانشگاهى ذيربط مراجعه نمايند . در غير اينصورت درشمول متاخرين ثبت نام قرار مى گيرند

        تبصره- در مواردى كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از ظرفيت مصوب واحد باشد و امكانات آموزشى واحد اجازه ثبت نام آنان را در نيمسال اول ندهد واحد دانشگاهى مجازاست براساس رتبه و نمره كل آزمون تعدادى ازپذيرفته شدگان را براى نيمسال دوم ثبت نام نمايد .

 ماده3: درصورتيكه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تكميل شده باشد و واحد امكانات آموزشى لازم را براى پذيرش دانشجويان متاخر داشته باشد ميتواند با تاييد شوراى آموزشى واحد اقدام به ثبت نام نموده ومراتب راجهت اطلاع به سازمان مركزى اعلام نمايد .

        تبصره1- حداكثر تاخير متقاضى براى ثبت نام در مقطع تحصيلى كاردانى (پيوسته وناپيوسته و آموزش معلمان ) و كارشناسي (پيوسته وناپيوسته وآموزش معلمان) يكسال از زمان پذيرش درآزمون ورودى مى باشد مشروط بر اينكه :

     الف)  متقاضى ذكور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلى نداشته باشد .

      ب)  هنگام ثبت نام مدرك پايه داشته باشد .

ج‌)      واحددانشگاهى ظرفيت مصوب داشته باشد . درغير اينصورت شوراى آموزشى واحد دانشگاهى اتخاذ تصميم مى نمايد

د‌)    مدت تأخير جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب و واحد دانشگاهى موظف است براى اين مدت مرخصى تحصيلي صادر نمايد.

ه‌)    هزينه تأخير را برابر آخرين دستورالعمل به حساب 1486 بانك ملى تهران شعبه زبر جد (قابلپرداخت در كليه شعب كشور ) واريز و رسيد آنرا به واحد دانشگاهى تسليم نمايند تا بصورت يكجا به امور مالى سازمان مركزى ارسال دارند .

       تبصره 2: واحدهاى دانشگاهى موظفند  ليست اسامى متاخرين ثبت نام را حداكثر تا يكماه پس از ثبت نام به مركز آزمون و نسخه اى از آنرا همراه با رسيد بانكى مربوط به امور مالى سازمان مركزى ارسال دارند .

          ثبت نام دانشجويان شا غل به تحصيل :

        ماده 4: دانشجويان موظفند در مهلت هاى تعيين شده در تقويم دانشگاهى براى ثبت نام و انتخاب  واحد درسى به واحدهاي دانشگاهى مربوط مراجعه نمايند :در صورتى كه تأخير در ثبت نام از سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود نام نويسي دانشجو با نظر مدير گروه آموزشى مربوط و تأييد شوراى آموزشى واحد دانشگاهى امكان پذير است در اين حال مدت تأخيرجزو حد نصاب غيبت دانشجو مى شود .

      تبصره : دانشجويانى كه پس از انقضاى مهلت تعيين شده درهر نيمسال براى ثبت نام مراجعه كنند حق انتخاب واحد درسى را در آن نيمسال نخواهد داشت ليكن در صورت موافقت شوراى آموزشى واحد دانشگاهى مدت غيبت بارعايت ماده 48 اين آئين نامه به عنوان مرخصى  تحصيلى جزو سنوات مجاز آنان محسوب مى گردد . دراين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مى باشد.

        ماده 5: تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامى به صورت حضورى و تمام وقت است . مگر براى دوره هايى كه رسما مستثنى شده باشد .


       منع تحصيل همزمان:

        ماده 6:  دانشجو در يك زمان حق نام نويسى و ادامه تحصيل در بيش ازيك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش دريك يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالى يادرنظام آموزش تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت درصورت تخلف از ادامه تحصيل دريكي ازرشته هاى انتخابى به تشخيص كميسيون موارد خاص آموزشى و دانشجويى سازمان مركزى محروم و سوابق تحصيلى وى در آن رشته باطل اعلام مى شود و دانشجو موظف به پرداخت هزينه انصراف مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه مى باشد .

 

 

ماده 1 : شرايط ورود به دانشگاه آزاد اسلامى در دوره هاى كاردانى ، كارشناسى و كارشناسى ناپيوسته به شرح زير است:
      
1-1 داشتن شرايط عمومى ورود به آموزش عالى ، برابر مصوبات مربوطه.
       2-1
نداشتن منع قانونى از نظر خدمت وظيفه عمومي
       3-1
داشتن گواهى نامه پايان تحصيلات متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهى نظام جديد مورد تأييد وزارت
      
آموزش و پرورش براى دوره هاى كاردانى ، كارشناسى پيوسته يا برابر  آن براى آموزش هاى حوزه ( مطابق مصوبات شوراى
     
عالى انقلاب فرهنگي)و گواهينامه دوره كاردانى رشته مربوط برحسب موردازدانشگاه آزاد اسلامى ياديگر مؤسسات آموزش
     
عالى مورد تأييد دانشگاه آزاد اسلامى ، وزارت فرهنگ وآموزش عالى يا وزارت بهداشت ، درمان و  آموزش پزشكى براى دوره
     
كارشناسى ناپيوسته ، همچنين داشتن مدرك ديپلم كاردانش يا فنى حرفه اى نظام جديد متوسطه قابل قبو ل براى كارداني
     
پيوسته
        
دارندگان مدرك معادل فوق ديپلم نمى توانند در آزمون ورودى كارشناسى ناپيوسته شركت نمايند .  مگر آن دسته از فارغ
       
التحصيلان خارج از كشور كه در مدرك تحصيلى ارزيابى شده آنان اجازه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر قيد شده باشد
 
     1- 4 پذيرفته شدن در آزمون ورودى .

 

ماده 7:آموزش در دانشگاه آزاد  اسلامى بر اساس نظام واحدى است .

ماده 8:در نظامم واحدى ارزش هر درس با تعداد واحدهاى آن درس سنجيده مى شود و قبولى يا ردى دانشجو در يك درس به همان درس محدود مى گردد .

تعريف واحد درسى

        ماده 9: يك واحد  درس نظرى مقدار درسى است كه مفاد آن طى 16 جلسه يك ساعتى آموزش داده مى شود اين زمان براى هر واحد درس عملى و ‌آزمايشگاهى 32 ساعت كار گاهى 48 ساعت وعمليات صحرائى 64 ساعت مى باشد .

       تبصره1- اجراى دوره هاى كار آموزى و كارورزى در موارد مربوط بر اساس مدت تعيين شده در سر فصل مصوب و آئين نامه هاى مربوط خواهد بود .

      تبصره2- چنانچه ميزان ساعات دروس موضوع ماده 9با ساعات تعيين شده در بعضى ا سر فصلها مغايرت داشته باشد ساعات مندرج در سر فصل ملاك عمل خواهد بود .

سال تحصيلى :

        ماده 10: هر سال تحصيلى مركب از دو نيمسال تحصيلى وبر حسب لزوم يك دوره تابستانى است.

      هر نيمسال تحصيلى شامل 16 هفته وهر دوره تابستانى شامل 6هفته آموزش است .

       تبصره – مدت امتحانات پايان هر يك از دو نيمسال تحصيلى و دوره تابستانى جزو مدت آموزش  محسوب نمى شود .

       ماده 11: يك واحددرس نظرى طى نيمسال تحصيلى در 16جلسه يك ساعتى ود طول دوره تابستانى در6 جلسه 3ساعتى تدريس مى شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملى آزمايشگاهى ، كارگاهى و عمليات صحرائى بر حسب انجام آنها در طول نيمسال با دوره تابستانى به ترتيب در 16 هفته و6 هفته تقسيم ميشود .

       تبصره – در موارد استثنائى وضرورى به پيشنهاد واحد دانشگاهى ذيربط وتصويب سازمان مركزى  دانشگاه مى توان يك واحد درسى رادرمدتى كوتاهتر از 16هفته تدريس نمود مشروط براينكه مجموع  ساعات هر واحد درسى ازحدمقررخود كمتر نشود .

 

 

حاضرين در سايت

ما 54 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم